Planowane działania

Działania zostaną zaplanowane kompleksowo, w następujących obszarach:
 • zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne dystrybucja ciepła;
 • zużycie energii w transporcie (transport publiczny), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji i sterowania ruchem;
 • gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii;
 • produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej systemem EU ETS;
 • zadania nieinwestycyjne, takie jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej.
 
Do zadań ujętych w PGN dla miasta Bełchatowa należeć będą m.in.:
 • budowa instalacji wykorzystujących biomasę, energię wiatru, energię słoneczną i geotermię do produkcji ciepła i energii elektrycznej,
 • termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • rozbudowa infrastruktury drogowej,
 • wymiana pojazdów komunikacji publicznej i taboru miejskiego na niskoemisyjny,
 • budowa spalarni odpadów i instalacji do odzysku biogazu ze składowisk odpadów.
 
Wskazane w PGN działania są zgodne z postanowieniami lokalnych Programów ochrony powietrza oraz Planów działań krótkoterminowych i Wieloletnich planów inwestycyjnych. Działania przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji innych ubocznych produktów spalania (tlenków azotu, siarki i węgla, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5) pochodzących głównie z niskiej emisji. Przyczyni się do poprawy stanu powietrza, i tym samym do polepszenia zdrowia mieszkańców miasta.
 
Niska emisja oznacza emisję zanieczyszczeń z transportu i przydomowych pieców na skutek nieefektywnego spalania taniego węgla lub odpadów. Niska emisja jest przyczyną smogu w wielu miastach, który ma szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.
 
 
Działania zawarte w Planie dla miasta Bełchatowa będą ukierunkowane na cele w zakresie:
 • zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy efektywności energetycznej,
 • łagodzenie skutków wzrostu cen energii,
 • zapobiegania wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych,
 • ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zapewnienia konkurencyjności gospodarki,
 • promocji nowych wzorców konsumpcji,
 • adaptacji do skutków zmian klimatu,
 • kształtowania świadomości ekologicznej w społeczeństwie.
Plan zakłada również konieczność monitorowania stanu i skutków realizacji ujętych w nim zadań oraz aktualizacji (np. co 2 lata) przez Urząd Miasta.
 
Do wskaźników monitorowania planu gospodarki niskoemisyjnej należy zaliczyć:
 • poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (w tym przypadku do określonego roku bazowego);
 • poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego (tj. poprawa efektywności energetycznej);
 • udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • poziomy stężeń tlenków azotu, pyłów PM10 i PM2.5 i benzo(a)pirenu w powietrzu.