Akty prawne PGN

Cele i założenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skawina” są zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym i regionalnym
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,
 • Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Narodowa Strategia Spójności,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
 • Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku,
 • Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
 • Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 2020,
 • Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku,
 • Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku,
 • Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,
 • Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • Strategiczny Plan Adaptacji,
 • Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030,
 • Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020.
 
Ramy realizacji PGN są również zgodne z następującymi lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi
 • Porozumienia międzygminne,
 • Lokalny program rewitalizacji Bełchatowa,
 • Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022,
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016,
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta (wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej).