Ciepło, cieplej, cieplutko! Przytul się!

Czytaj więcej...31 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Przytulania.

Z tej okazji Kot  Klucha - maskotka PEC Bełchatów, zachęcał mieszkańców Bełchatowa, którzy w tym dniu odwiedzili Galerię Olimpia, do okazywania innym bezinteresownej życzliwości i przypominał o gestach, które budują bliskość i są wyrazem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji.

Przytulanie to bowiem najprostszy sposób, by podarować drugiemu człowiekowi trochę ciepła, zwłaszcza tego płynącego z wewnątrz. Bo ciepło to coś więcej niż tylko temperatura.

 

Jeden życzliwy uścisk, a daje tak wiele.

Dbajmy o ciepłe relacje na co dzień, nie tylko od święta.

 

Zobaczcie naszą fotogalerię:

Czytaj więcej...

PEC modernizuje sieć ciepłowniczą

Czytaj więcej...Nasza spółka w 2017 roku otrzymała ponad 10 milionów zł  z NFOŚiGW na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

 

Poniżej przedstawiamy informację o dotychczasowej realizacji poszczególnych zadań projektu oraz planach prac w roku bieżącym. 

 

 

W roku 2017  wykonano następujące zadania:

• kompleksowo przebudowano i zmodernizowano ok. 300 m sieci ciepłowniczej w rejonie  ul. Sikorskiego i Bema

• zmodernizowano wyeksploatowane węzły cieplne w blokach 128, 129 i 137A na osiedlu Dolnośląskim 

• na magistrali ciepłowniczej  w okolicach Grocholic na odcinku około 400 metrów usunięto stare powłoki malarskie ze skorodowanych elementów konstrukcji stalowych i betonowych oraz ponownie je zabezpieczono. Na całym odcinku wymieniono również izolację.

 

Na rok 2018 PEC zaplanował wykonanie następujących zadań:

• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych w rejonie ul. Mielczarskiego oraz na os. Budowlanych do bloków nr 3, 4, 5, 10, 11, 12.

• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1 (rejon nowo projektowanej ulicy Kopeckiego).

• Likwidacja wyeksploatowanych węzłów grupowych oraz modernizacja węzłów indywidualnych w blokach 137B, C, D, E na osiedlu Dolnośląskim.

 

Zakończenie prac jest planowane przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.

 

Uwolnij miasto od smogu

Czytaj więcej...Czy wiesz, że ciepło systemowe z PEC Bełchatów to naprawdę dobry sposób na ograniczenie smogu w mieście?  Dzięki produkcji ciepła w jednym wyspecjalizowanym miejscu, można uwolnić miasto od tysięcy małych dymiących kominów emitujących trujące substancje. 

 

 

 

Jak powstaje smog?

Smog powstaje w wyniku mieszania się powietrza ze spalinami przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności. Najbardziej narażone na niego są miasta i miejscowości położone w naturalnych obniżeniach gruntu.
Zjawisko powstaje wskutek inwersji temperaturowej – to znaczy, że warstwa chłodniejszego powietrza, znajdująca się niżej, zatrzymywana jest przez znajdującą się nad nią warstwę ciepłego powietrza. Dzieje się tak najczęściej podczas wyżu atmosferycznego.

 

W skład smogu wchodzą szkodliwe substancje chemiczne, takie jak pyły zawieszone, wodorotlenki, tlenki azotu i siarki. Do najgroźniejszych substancji zaliczane są pyły zawieszone (PM 10 i PM 2,5), benzo(a)piren oraz tlenki azotu. Źródłem pochodzenia tych substancji jest działalność człowieka, a główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami jest tzw. niska emisja.

 

Niska emisja to, najprościej ujmując, wszelkie spaliny przedostające się do powietrza na niskiej wysokości (przyjmuje się do 40 m). Większość spalin odpowiedzialnych za niską emisję uwalniana jest na wysokości do 20 m. Jak podaje Główny Inspek­to­rat Och­rony Śro­do­wi­ska za emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu w 86 proc. odpowiada indywidualne ogrzewanie budynków. Dzieje się tak dlatego, ponieważ obok nieefektywnie (w złej temperaturze) spalanego węgla i drewna, palone są także śmieci oraz paliwa niskiej jakości. Nie ma także żadnych norm związanych z emisją zanieczyszczeń. Natomiast w zawodowych elektrociepłowniach temperatura pieca jest zawsze optymalna, a dodatkowo emisja spalin podlega surowym normom prawnym z zakresu ochrony środowiska.

 

Jeśli porównamy zanieczyszczenia produkowane przez indywidualne piece z tymi z elektrociepłowni czy elektrowni, to okazuje się, że zawodowa produkcja ciepła emituje znacznie mniej szkodliwych substancji. Jak obliczyli specjaliści z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków, dzięki pro­duk­cji cie­pła w elektrocie­płowni możemy całkowicie zlikwidować emisję rakotwórczego bezno(a)pirenu oraz wyemi­to­wać 35 razy (3500 proc.) mniej pyłów do atmos­fery – w porów­na­niu do indy­wi­du­alnego kotła na węgiel, produkującego taką samą ilość ciepła.

 

Dlatego warto wybierać mieszkania ogrzewane ciepłem systemowym, a tam, gdzie jest to możliwe, korzystać z programów wymiany ogrzewania indywidualnego na systemowe.

 

Bełchatów od wielu lat prowadzi działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w mieście. Ciepło systemowe z PEC Bełchatów jest dostarczane już do ok. 92% mieszkańców miasta oraz do prawie wszystkich obiektów instytucjonalnych i większości handlowych.
Dzięki realizowanym dotychczas inwestycjom znacznie poprawiła się jakość powietrza w Bełchatowie oraz bezpieczeństwo energetyczne zaopatrzenia w ciepło. Nie chcemy przecież traktować smogu jak powietrza.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat smogu, jego wpływie na zdrowie oraz związanych z nim zagrożeń, zajrzyj do MIASTA BEZ SMOGU (link: http://cieplosystemowe.pl/cieplo-systemowe/miasta-bez-smogu/skad-bierze-sie-smog/ ).