Luty 13 2019 0comment

Ogłoszenie o przetargu (ZP/075/2019)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/075/2019).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Modernizacja węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych:

Zadanie 1:
Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi:
os. Dolnośląskie 340, 337, 338, 339, 336, 334, 335, 143, 138, 141, 142, 144, 139, 140, 145, 147, 146, 148, 149 (19 węzłów).
Zadanie 2:
Likwidacja węzłów grupowych oraz modernizacja węzłów indywidualnych: os. Dolnośląskie 219, 220, 221 (3 węzły).

Ww. roboty budowlane są ujęte odpowiednio dla:
• Zadania 1 – w pkt. 11 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” – nr umowy: POIS.01.05.00-00-0047/16
• Zadania 2 – w pkt 7 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów” – nr umowy: POIS.01.05.00-00-0006/18.
W/w Projekty współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej www.bip.pec-belchatow.ires.pl