Luty 28 2019 0comment

Ogłoszenie o przetargu (ZP/076/2019)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/076/2019).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Bełchatowa będących częścią Projektów pn.: „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” oraz „ Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów”, współfinansowanych w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

Zadanie 1:

1a – Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-15/B do budynków nr 1, 3, 5 i 7 przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie

1b – Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-16/1 do ul. Mielczarskiego 2-50 (nr parzyste) oraz Budowlanych 3, 4, 5, 10, 11, 12

1c – Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studni K-15/B/A do budynku nr 19b przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie.

Zadanie 2:

2a – Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych – os. Dolnośląskie od K-35 do bl. 138-149 oraz do bl. 334-340

2b – Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego do budynków os. Dolnośląskie 219-221 w Bełchatowie.

Zadania nr 1 i 2 stanowią odrębny przedmiot postępowania i będą odrębnie rozpatrywane.

Ww. roboty budowlane są ujęte odpowiednio dla:

Zadania 1a – w pkt. 4; Zadania 1b – w pkt. 3; Zadanie 1c- 5; Zadania 2a – w pkt. 9 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” – nr umowy: POIS.01.05.00-00-0047/16
Zadanie 2b – w pkt 5 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów” – nr umowy: POIS.01.05.00-00-0006/18.

W/w Projekty współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

 

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej www.bip.pec-belchatow.ires.pl