Styczeń 30 2020 0comment

Ogłoszenie o przetargu (ZP/078/2020)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/078/2020).  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Bełchatowa będących częścią Projektu pn.: „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”, współfinansowanego w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

Zadanie 1:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych – os. Dolnośląskie od K-35 do bl. 333.

Zadanie 2:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza.

Zadania nr 1 i 2 stanowią odrębny przedmiot postępowania i będą odrębnie rozpatrywane.

Ww. roboty budowlane są ujęte odpowiednio dla: Zadania 1 – w pkt.8; Zadania 2 – w pkt. 2 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” – nr umowy: POIS.01.05.00-00-0047/16. W/w Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/