CENY MAKSYMALNE – TERMIN ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ UPŁYWA 8.03.2023 r.
(dotyczy tylko podmiotów, które wcześniej nie złożyły oświadczenia)

Informacja dla klientów związana z systemem wsparcia wprowadzonym ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) i jej nowelizacją z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 295).

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.03.2023-31.12.2023

W okresie od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 obowiązuje system wsparcia odbiorców poprzez stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła.

Zgodnie z uchwaloną w dniu 8 lutego 2023 r. nowelizacją Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, od dnia 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. określone grupy odbiorców zaopatrywanych przez nas w ciepło zostaną objęte maksymalną ceną dostawy ciepła, której sposób obliczania został wskazany w Ustawie. Oznacza to, że uprawnieni odbiorcy ciepła, po spełnieniu warunków ustawowych, zostaną objęci maksymalnymi cenami dostaw za ciepło. Przez maksymalną cenę dostawy ciepła należy rozumieć cenę dostawy ciepła obliczoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. W załaczeniu wyciąg z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023
z dnia 22 lutego 2023 w sprawie cen i stawek opłat za ciepło stosowanych w dniu 30 września 2022, powiększonych o 40 % opublikowanych dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie i dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie Oddział Elektrownia Bełchatów Wyciąg z Informacji Prezesa URE nr 9.2023 z 22.02.2023

Cennik opłat za ciepło obowiązujący od 01.03.2023 r. stosowany w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. Poz. 1967 ze zm.) https://pec-belchatow.pl/mieszkancy/cenniki-i-rozliczenia/

Ceny i stawki opłat mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmiany przepisów Ustawy.

1. Grupy klientów, którym przysługuje maksymalna cena dostawy ciepła

Maksymalne ceny dostawy ciepła zostaną zastosowane wobec następujących grup klientów:

  • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła zostają objęci maksymalnymi cenami dostawy ciepła automatycznie i nie są zobowiązani do składania dodatkowych oświadczeń
  • Grupa 2 i 3 – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych – w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – zostaną objęci maksymalnymi cenami dostaw ciepła, ale zgodnie z Ustawą (art. 5 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 36) są zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności określonej w tych przepisach. Oświadczenie powinno zostać złożone według wzoru (OŚWIADCZENIE GRUPA 2 i 3)
  • Grupa 4 – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – otrzymają maksymalną cenę dostawy ciepła pod warunkiem złożenia oświadczenia według wzoru (OŚWIADCZENIE GRUPA 4)

UWAGA WAŻNE:

  • Oświadczenia złożone przez odbiorców przed nowelizacją Ustawy zostaną uwzględnione przy stosowaniu maksymalnej ceny. Oznacza to, że oświadczenia te zostaną przez nas zweryfikowane i skontaktujemy się z Państwem w razie konieczności usunięcia braków.
  • Odbiorcy z grupy 2, 3 i 4, którzy nie złożyli oświadczenia, w celu objęcia systemem wsparcia powinni złożyć Oświadczenie w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia maksymalną ceną dostawy, tj. do dnia 08.03.2023 r. W przypadku upływu tego terminu, ceny maksymalne będą obowiązywały od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

System wsparcia poprzez obniżenie cen dostaw ciepła wypłacany jest ze środków publicznych. Jeśli według Państwa zakwalifikowaliśmy Państwa błędnie jako Klienta należącego do grupy odbiorców uprawnionych, w celu umożliwienia należytego wywiązania się z obowiązków nałożonych Ustawą, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mailowo lub telefonicznie) e-mail: bok@pec-belchatow.pl tel.: 44 633 33 36 wew. 330-332 lub pocztą tradycyjną na adres ul. Wojska Polskiego 132, Bełchatów 97-400. W takim przypadku wystawimy stosowne korekty i będziemy Państwa rozliczać na wcześniejszych zasadach.

2. Oświadczenia – dotyczy jedynie Grup 2, 3 i 4

Wzory oświadczeń znajdą Państwo tutaj:

OŚWIADCZENIE GRUPA 2 i 3

OŚWIADCZENIE GRUPA 4

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. W związku z tym prosimy o dołączanie do oświadczeń pełnomocnictw lub stosownych uchwał, jeśli osoby je składające nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS).

3. Jak złożyć oświadczenie?

Oświadczenia mogą Państwo składać w następujący sposób:

– na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (nadanie na poczcie w terminie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w terminie) na adres korespondencyjny Wojska Polskiego 132, 97-400 Bełchatów

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta ul. Wojska Polskiego 132, Bełchatów w dni powszednie
w godz. 7:00-15:00

– drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: bok@pec-belchatow.pl (drogą elektroniczną nie mogą być składane skany dokumentów podpisanych własnoręcznie)

Oświadczenia powinni Państwo aktualizować przy każdej zmianie danych nimi objętych.

4. Jakim jeszcze odbiorcom nie przysługują maksymalne ceny dostaw ciepła?

WYJĄTKI WSKAZANE PRZEZ USTAWODAWCĘ:

Jeśli korzystają Państwo ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie poniższych przepisów, nie podlegacie Państwo cenom maksymalnym:

1) ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);

2) ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

3) art. 24 i 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.)

4) ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. Poz. 2687)

5. Dodatkowa informacja dla odbiorców z Grup 2, 3

Jeżeli należą Państwo do odbiorców ciepła z grupy 2 lub 3, którym zgodnie z powyższymi informacjami przysługuje prawo do otrzymania niższych cen ciepła zgodnie z Ustawą, zwracamy uwagę, że Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. w art. 23 nakłada na Państwa szereg obowiązków
w stosunku do gospodarstw domowych i podmiotów
, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt
4 Ustawy. Prosimy o zapoznanie się z tymi wymogami.