Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie  otrzymało certyfikaty redukcji emisji PreQurs dla całego systemu ciepłowniczego. Zaświadczają one, że dostarczane przez PEC ciepło pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji w mieście. Ogrzewanie budynków ciepłem systemowym  jest najlepszym sposobem na skuteczne zmniejszenie zjawiska smogu. Dzięki temu wraz z dostawami ciepła gwarantujemy także dobrą atmosferę i czyste powietrze w mieście.

Wręczenie Certyfikatów odbyło się  5 października 2018 r. w Bełchatowie podczas zorganizowanej przez PEC konferencji “Stop Smog. Oddech dla Bełchatowa”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, stowarzyszeń branżowych, instytutu naukowego, urzędów,  placówek kultury, sportu, zdrowia, a także szkół.  Już wkrótce wybrane budynki ogrzewane ciepłem systemowym zostaną opatrzone tabliczkami ze znakiem typu NO SMOG informującym najbliższe otoczenie o neutralności budynku w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, gdyż jest zasilany ciepłem systemowym z PEC w Bełchatowie.

Certyfikaty PreQurs zawierają krotności redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wytwarzaniu i dystrybucji ciepła systemowego w Bełchatowie. Podane na nich wartości informują, ile razy mniej zanieczyszczeń emituje się do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji – certyfikat po lewej stronie oraz ogólnej (całkowitej) emisji – certyfikat po prawej stronie), w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej.

Do tych substancji zalicza się głównie pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren  (B(a)P).

– Otrzymane Certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Bełchatowie – mówi Adolf Mirowski,  prezes firmy certyfikującej bełchatowski system ciepłowniczy (ICEB).  Certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu pochodzącemu z PEC w Bełchatowie klasę A z opisem „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu przez ciepło systemowe. W skład ciepła systemowego z udziałem 93,7 % wchodzi ciepło pochodzące z zawodowej elektrowni węglowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (wytwarzanie ciepła w skojarzeniu) emitującej spaliny na wysokości 308 m. Pozostałe 6,3 % ciepła pochodzi z zakładów ekologicznej utylizacji odpadów medycznych ECO-ABC Sp. z o.o. emitującej spaliny na wysokości 15 m.

Po szczegółowej analizie emisji wybranych substancji w spalinach stwierdzono, że ciepło systemowe dostarczane przez PEC w Bełchatowie charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami emisji w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one w skali ogólnej około 186 razy mniejsze, jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz prawie 700 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu.  Jak już wspomniano powyżej, emisja ta pochodzi głównie z Elektrowni Bełchatów i występuje na znacznie wyższej wysokości, niż ma to miejsce w przypadku np. budynków jedno- i wielorodzinnych. Transmisja tych zanieczyszczeń (tzw. imisja)  do strefy przebywania ludzi  jest nieznaczna.

Co najważniejsze, budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez PEC w Bełchatowie są neutralne w zakresie niskiej emisji, gdyż w zasadzie budynki te nie potrzebują  komina. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z jednostką certyfikującą prawo do posługiwania się kopią certyfikatów PreQurs przyznanych PEC w Bełchatowie oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG”.

Przyznanie PEC w Bełchatowie Certyfikatów redukcji niskiej i ogólnej emisji PreQurs odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu Promocji Ciepła Systemowego obejmującego wszystkich operatorów i dostawców ciepła systemowego w Polsce, we współpracy z Izbą Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Dotychczas przyznano ponad 100 takich certyfikatów, w tym ponad 40 dla dostawców ciepła systemowego w Polsce, m.in. w Białej Podlaskiej, Opolu, Olsztynie, Wałbrzychu, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lublinie.

Podstawowe pojęcia

Certyfikacja systemów ciepłowniczych

Certyfikacja systemów ciepłowniczych realizowana jest przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB)
z siedzibą w Krakowie, posiadający własny wypracowany proces oceny oraz związane z nim certyfikaty, które  w czytelny sposób wskazują na redukcję zanieczyszczeń przez poszczególne systemy w zależności od wykorzystywanej struktury paliw i sposobu wytwarzania ciepła. Celem jest pokazanie redukcji emisji zanieczyszczeń generowanych przez systemy ciepłownicze w odniesieniu do obiektu referencyjnego.

Systemy i budynki referencyjne

Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi, ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy od 1 do 100 kW. Analiza tego typu obiektów, znajdujących się w Polsce, przeprowadzona została przez ICEB. Liczby na certyfikatach oznaczają krotność redukcji emisji wybranych zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z obiektem zasilanym z lokalnej kotłowni węglowej.

Niska i wysoka emisja

Dla potrzeb procesu certyfikacji przyjęte zostały następujące definicje:

niska emisja  wszelkie źródła emisji znajdujące się na wysokości nie większej niż 40 m. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10-20 metrów, nie objęte regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła te emitują niebezpieczne substancje, a zwłaszcza pyły zawieszone i bezno(a)piren, do otoczenia w wyniku nieefektywnego spalania paliw w indywidualnych kotłach. Emisja tych zanieczyszczeń w negatywny i bezpośredni sposób wpływa na otoczenie.

wysoka emisja  wszelkie źródła emisji, które, w świetle powyższego zapisu, nie stanowią niskiej emisji, a zwłaszcza te, które objęte są regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła zaliczane do wysokiej emisji nie wpływają bezpośrednio negatywnie na otoczenie w strefie przebywania ludzi.

Zanieczyszczenia uwzględniane w procesie certyfikacji

W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), benzo(a)piren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO. W ramach certyfikatów dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym analizowane będą zanieczyszczenia: TSP, B(a)P oraz CO2.

Proces certyfikacji

Certyfikacja prowadzona jest przez audytora ICEB, który, gromadzi dane potrzebne do przeprowadzenia audytu. Po wykonaniu obliczeń porównawczych opracowywane są certyfikaty, które otrzymują dostawcy ciepła i urządzeń  oraz ich beneficjenci i użytkownicy.

Każdy z systemów uzyskuje więc indywidualne certyfikaty, w zależności od technologii stosowanych w przygotowaniu ciepła. Po zebraniu danych ICEB przekazuje komplet dwóch certyfikatów dla każdej z certyfikowanych firm: certyfikat dla systemu (Certyfikat redukcji ogólnej emisji) oraz certyfikat dla budynków ogrzewanych przez ten system (Certyfikat redukcji niskiej emisji dla budynku zasilanego przez daną firmę). Liczby przestawione na certyfikatach oznaczają zakres krotności redukcji emisji w stosunku do obiektu referencyjnego.