Niemal 795 tys. GJ – tyle ciepła dostarczył bełchatowianom PEC w roku obrotowym 2019/2020. Spółka przyłączyła do sieci ponad 70 nowych budynków oraz kontynuowała duży projekt modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, inwestując w Bełchatowie łącznie ponad 8,5 mln złotych. Tak duże wydatki inwestycyjne nie byłyby możliwe bez wsparcia w postaci dotacji ze środków z Unii Europejskiej. W tym roku firma również planuje duże inwestycje o charakterze odtworzeniowym oraz przyłączenie kilkudziesięciu nowych Odbiorców ciepła. Spółka kontynuowała będzie także edukację w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła oraz ograniczenia smogu w mieście.

W sezonie 2019/2020 spółka PEC dostarczyła do odbiorców 794 907 GJ ciepła. Z punktu widzenia ciepłowników był to niewątpliwie najgorszy, bo najcieplejszy sezon grzewczy w historii spółki PEC. Poziom sprzedaży ciepła odbiega o kilkanaście procent od średniej sprzedaży z ostatnich 10 lat. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wynika przede wszystkim z wyższych temperatur zewnętrznych w sezonie grzewczym. Zarówno styczeń, jak i luty czy marzec 2020 roku były ciepłe, a pozostałe miesiące również odbiegały od średniej temperatury z lat ubiegłych.

Najwięcej ciepła bełchatowianie potrzebowali 11 grudnia 2019 r. – to najzimniejszy dzień minionego sezonu, w którym średnia dobowa temperatura wyniosła –3,6 ºC. Tego dnia PEC Bełchatów dostarczył do bełchatowskich domów blisko 4.600 GJ ciepła. Dla porównania 10 lat temu najzimniejszym dniem był 1 grudnia 2010, w którym średnia dobowa temperatura zewnętrzna wyniosła –13,2 ºC, a do mieszkań dostarczono ponad 6.500 GJ.

Niewątpliwie, oprócz niezależnej od nikogo temperatury w sezonie grzewczym, oszczędności dla mieszkańców miasta przynosi również termomodernizacja budynków. Docieplenie, wymiana okien i drzwi, zawory termostatyczne – to wszystko powoduje znaczącą redukcję zapotrzebowania na ciepło. Skutkiem jest bardzo pozytywny efekt zarówno dla portfeli bełchatowian, jak i środowiska naturalnego.

Spółka PEC również prowadzi akcje uświadamiające w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła. W ostatnich latach zachowania mieszkańców w tym zakresie zdecydowanie się zmieniły. Odbiorcy korzystają z prostych, wydawałoby się naturalnych, metod „szanowania” zakupionego ciepła, jak zamknięcie okna czy drzwi na klatce schodowej w bloku, ale również we współpracy z naszą firmą wykorzystują możliwości techniczne, które daje nowoczesna automatyka pogodowa węzłów cieplnych.

Inwestycje

Aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła, spółka realizuje szereg działań inwestycyjnych związanych z wymianą i budową sieci ciepłowniczej. W 2019 roku łącznie przebudowano ok. 3,5 km sieci ciepłowniczych, zmodernizowano 9 wyeksploatowanych węzłów cieplnych i wybudowano 18 nowych węzłów. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 8 mln złotych.

Obecnie kontynuowane są prace wymiany sieci na największym bełchatowskim osiedlu Dolnośląskim, ale spółka planuje już realizację kolejnych zadań w 2020 roku w ramach projektów unijnych, m.in. przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych, a także wymianę izolacji sieci napowietrznej. Łącznie w 2020 roku zostanie przebudowane ok. 3 km sieci ciepłowniczej i powstanie 25 nowych węzłów cieplnych.

Powyższe inwestycje mają na celu zwiększenie efektywności bełchatowskiego systemu ciepłowniczego. Pozwolą na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, co ograniczy straty ciepła, liczbę awarii i związane z nimi koszty.

Plan działań PEC Bełchatów na sezon 2020/2021 pozostaje niezmienny – niezawodne dostawy ciepła i czyste powietrze. Służyć temu mają projekty związane z przyłączaniem do sieci ciepłowniczej kolejnych części miasta, a także te dotyczące modernizacji infrastruktury przesyłowej. Prowadzona jest także modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczych. Na prace inwestycyjne i modernizacyjne Bełchatowie PEC planuje wydać w tym roku niemal 8 mln zł.

PEC realizuje powyższe zadania w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Prace związane z realizacją projektów potrwają do 2023 roku.