Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonegona podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) [zwanej dalej także „ustawą” lub „pzp”]. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:
Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – ul. Gombrowicza 10, ul. Norwida 2 w Bełchatowie

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Roboty budowlane – 53516-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2023/S 020-053516
Nr referencyjny ZP-087-2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9bf6ae1-6c95-11ed-aea3-5a7c432eaced

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9bf6ae1-6c95-11ed-aea3-5a7c432eaced