Rozmowa z prezesem PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie, Grzegorzem Zegarkiem

Zbliża się zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022. Jak ocenia Pan kondycję spółki?

Niemal 800 tys. GJ – tyle ciepła dostarczył PEC bełchatowianom w roku obrotowym 2021/2022 (dane na 31 marca br.). To mniej od średniej sprzedaży ciepła z ostatnich lat. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wynika przede wszystkim z wyższych temperatur zewnętrznych w sezonie grzewczym. Średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym 2021/2022 (od października 2021 do kwietnia 2022) wyniosła 2,76 °C (zob. wykres poniżej), jednak to właśnie tej zimy odnotowaliśmy najniższą temperaturę zewnętrzną ostatnich lat, mianowicie 26 grudnia 2021 r. temperatura sięgnęła –13,5 °C . Tego dnia PEC Bełchatów dostarczył do bełchatowskich domów najwięcej ciepła, bo blisko 7300 GJ.

Oprócz niezależnej od nikogo temperatury, oszczędności dla mieszkańców miasta przynosi również termomodernizacja budynków. Docieplenie, wymiana okien i drzwi, zawory termostatyczne – to wszystko powoduje znaczącą redukcję zapotrzebowania na ciepło. Spółka prowadzi także edukację w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła w ramach projektu „Lekcje ciepła” realizowanego w bełchatowskich szkołach czy kampanii „Nie marnujmy ciepła”, w których zachęcamy mieszkańców miasta do niemarnowania ciepła i rozsądnego korzystania z energii.

Jeśli chodzi o inwestycje, spółka przyłączyła do sieci w ubiegłym roku kilkanaście nowych budynków oraz kontynuowała duży projekt modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, inwestując w Bełchatowie w ostatnim roku ponad 10 mln złotych. Tak duże wydatki inwestycyjne nie byłyby możliwe bez wsparcia w postaci dotacji ze środków z Unii Europejskiej. W tym roku firma również planuje kolejne inwestycje przebudowy sieci ciepłowniczej oraz wymianę węzłów cieplnych. Nadmienię, że finalnie w ramach realizowanych w latach 2011–2023 projektów z unijnym dofinansowaniem, spółka zmodernizuje 42 km sieci ciepłowniczej oraz wybuduje i zmodernizuje 116 węzłów, co znacznie podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła w mieście. Łączna wartość inwestycji w latach 2011–2023 w ramach wszystkich umów z NFOŚiGW to ponad 77 milionów złotych, z czego ok. 46 milionów złotych to środki z UE.

Spółka PEC prowadzi akcje edukacyjne podnoszące świadomość w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła. Czy przynoszą one efekty w postaci zmiany nawyków bełchatowian?

Podczas gdy producenci i dostawcy ciepła przechodzą aktualnie przełomowe zmiany technologiczne, wymagające dużych inwestycji i czasu, jako użytkownicy już teraz możemy zmienić nasze nawyki dotyczące ogrzewania mieszkań. Dlatego spółka prowadzi działania edukacyjne, o których wspomniałem wyżej, pozwalające zmienić przyzwyczajenia mieszkańców w zakresie korzystania z ciepła i zasobów w ogóle.

Niewątpliwie, w ostatnich latach zachowania mieszkańców w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła zdecydowanie się zmieniły. Odbiorcy korzystają z prostych metod oszczędzania zakupionego ciepła, jak zmniejszenie temperatury i dopasowanie jej do swoich preferencji, dbanie o niemarnowanie ciepła w przestrzeniach wspólnych budynków czy właściwe wietrzenie mieszkań, ale również we współpracy z naszą firmą wykorzystują możliwości techniczne, które daje nowoczesna automatyka pogodowa węzłów cieplnych. Automatyka jest szczególnie pomocna w okresach przejściowych – w przypadku nagłego ochłodzenia w nocy lub nad ranem, automatyka uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu temperatury zewnętrznej, np. o godz. 10.00 rano, ogrzewanie zostaje wyłączone. Pozwala to precyzyjnie dopasować parametry dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podnosi komfort użytkowania i optymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.

W ostatnich latach znacznie wzrosły koszty ogrzewania mieszkań. Co wpływa na cenę ciepła?

Zdecydowanie największy wpływ na cenę ciepła mają koszty wytworzenia energii. Do tego dochodzą czynniki zewnętrzne jak sytuacja rynkowa, regulacje prawne – w tym ochrona środowiska, czy wzrost kosztów utrzymania infrastruktury ciepłowniczej, czyli sieci i węzłów cieplnych, w tym prowadzonych inwestycji, modernizacji i remontów.

Miejski system ciepłowniczy w Bełchatowie jest zasilany energią cieplną wytwarzaną w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Ze względu na zakup energii cieplnej z Elektrowni Bełchatów, część składników opłat za ciepło, tj. opłata za moc zamówioną, energię cieplną oraz nośnik ciepła, przenoszona jest w niezmienionej wielkości z Taryfy dla ciepła Elektrowni Bełchatów do cennika opłat za ciepło. Natomiast opłaty za usługi przesyłowe ustala spółka PEC na podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła.

Należy zaznaczyć, że w kształtowaniu cen ciepła nie ma dowolności. Każde przedsiębiorstwo energetyczne, zarówno wytwórca, jak i dystrybutor ciepła, jest zobowiązane do kalkulacji swojej taryfy zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i rozporządzenia taryfowego. Sporządzona przez przedsiębiorstwo energetyczne taryfa musi być jeszcze zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który ma ustawowy obowiązek równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych z interesami odbiorców ciepła. Wypełniając ten obowiązek, URE skrupulatnie sprawdza przedstawione kalkulacje kosztów przedsiębiorstw, uwzględniając ostatecznie pokrycie w taryfie wyłącznie kosztów uzasadnionych, dążąc do zwiększenia efektywności firm energetycznych.

Co ważne, pomimo podwyżek, cena ciepła systemowego w Bełchatowie nadal pozostaje konkurencyjna w stosunku do cen obowiązujących w większości miast w Polsce, a w województwie łódzkim jest jedną z najniższych, jeśli nie najniższą.

Jakie inwestycje planuje spółka PEC w 2022 roku?

Aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła, spółka PEC realizuje szereg działań inwestycyjnych związanych z budową i wymianą sieci ciepłowniczej. W 2021 roku poza wymianą rurociągów na preizolowane w kolejnych obszarach miasta, zmieniono także sposób zasilania budynków wielorodzinnych w ciepło i ciepłą wodę, zastępując wyeksploatowane węzły grupowe precyzyjnymi węzłami indywidualnymi. Wymieniono także izolację na magistrali ciepłowniczej.

Obecnie planowana jest przebudowa sieci na osiedlu Dolnośląskim oraz kolejny etap budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego i Mickiewicza, a także przebudowa sieci wraz z likwidacją węzłów grupowych na os. Budowlanych. Łącznie zmodernizowane zostaną prawie trzy km sieci ciepłowniczej oraz powstaną trzy nowe indywidualne węzły  cieplne do każdego z bloków. Łączną wartość zrealizowanych zadań szacuje się na kwotę prawie 4,5 mln złotych. Dokładne kwoty i terminy realizacji poszczególnych zadań będą znane po wyłonieniu wykonawców robót w drodze przetargów publicznych. O szczegółach prac będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Jakie są plany Spółki na najbliższy czas?

Plan działań PEC Bełchatów na kolejny sezon 2022/2023 pozostaje niezmienny – niezawodne dostawy ciepła i czyste powietrze. Służyć temu mają projekty związane z przyłączaniem do sieci ciepłowniczej kolejnych części miasta, a także te dotyczące modernizacji infrastruktury przesyłowej. Rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczej przekładają się na jakość powietrza w mieście. Im bardziej rozbudowana sieć ciepłownicza, tym mniej „niskiej emisji”, która jest jednym z głównych źródeł smogu zarówno w Bełchatowie, jak i w całej Polsce.

Obecnie, w efekcie transformacji sektora energetycznego, producenci i dostawcy ciepła przechodzą przełomowe zmiany technologiczne, wymagające dużych inwestycji. W związku z planowaną w nadchodzących latach transformacją energetyczną Kompleksu Górniczo-Energetycznego Bełchatów, zakończy się produkcja ciepła w oparciu o spalanie węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów. Stąd inicjatywa władz samorządowych w celu wykorzystania obecnie dostępnej wiedzy i kompetencji do przygotowania optymalnej koncepcji zabezpieczenia dostaw ciepła systemowego dla Miasta Bełchatowa w przyszłości, skutkująca powołaniem przez Prezydenta Miasta, Mariolę Czechowską – Zespołu do spraw zabezpieczenia dostaw ciepła systemowego dla Miasta Bełchatowa. Transformacja regionu i jego przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu nie powinno powodować negatywnych skutków dla mieszkańców Bełchatowa w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Wspólnie budujemy nowoczesne ciepłownictwo, a wszystko dla komfortu i bezpieczeństwa naszych Klientów (mieszkańców bloków, domów jednorodzinnych,  administratorów, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych), którzy są najważniejsi dla naszej firmy. To dla nich zmieniamy się na lepsze każdego dnia.