Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki tekstowe typu DOC nie posiadają poprawnej struktury i formatowania, serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie niepoprawnie przygotowanych plików DOC i ODT,

Wyłączenia

 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronie należy zmienić ustawienia w przeglądarkach internetowych poprzez zastosowanie funkcji „Powiększ” wybieranej z menu opcji przeglądarki, bądź poprzez zatsosowanie skrótu klawiaturowego CTRL i „+”  dla zwiększenia czcionki oraz CTRL i „-” dla zminiejszenia czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 • E-mail: dostepnosc@pec-belchatow.pl
 • Telefon: 446333336

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 132, 97-400 Bełchatów
 • E-mail: biuro@pec-belchatow.pl
 • Telefon: 446333336

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie prowadzi klientów jedno wejście od strony ul. Wojska Polskiego. Wejście to jest wejściem głównym. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Biuro Obsługi Klienta oraz Biuro Obsługi Przyłączeń zlokalizowane są na parterze budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego. W budynku nie ma windy oraz nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, obok budynku administracyjnego od strony ul. Wojska Polskiego wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla klientów PEC Sp. z o.o. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.