Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Historia

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie już ponad 45 lat dostarcza ciepło mieszkańcom Bełchatowa. Przez ten okres firma przechodziła różnego rodzaju przemiany organizacyjne i technologiczne, które ostatecznie wykształciły obecną formę organizacyjno-prawną. Dzisiaj nasza firma jest w stanie zapewnić klientom wysoki poziom świadczonych usług, poparty nowoczesną technologią i doświadczeniem.

Kalendarium

1974

Utworzenie Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na podstawie zarządzenia nr 42/74 Naczelnika Powiatu w Bełchatowie z 1 sierpnia 1974 r.

1975

Utworzenie Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Budownictwa Komunalnego z siedzibą w Zgierzu na podstawie Zarządzenia nr 3 Wojewody Piotrkowskiego z 19 czerwca 1975 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie z dniem 1 lipca 1975 r. przeszło pod bezpośredni nadzór Wojewody Piotrkowskiego (do 31 maja 1975 r. podlegało Naczelnikowi Powiatu). Zmiana dotychczasowej nazwy na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie.

1976

Początek istnienia bełchatowskiego ciepłownictwa. Uruchomienie pierwszego kotła w Miejskiej Ciepłowni opalanej węglem kamiennym, wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie.

1982

Zmiana organu założycielskiego – na podstawie Zarządzenia nr 25/82 Wojewody Piotrkowskiego z 30 kwietnia 1982 r. w sprawie przekazania przedsiębiorstw użyteczności publicznej pod nadzór terenowym organom administracji państwowej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazane zostało pod bezpośredni nadzór Naczelnikowi Miasta i Gminy w Bełchatowie; likwidacja Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Budownictwa Komunalnego.

1988

Przekształcenia podmiotowe w związku z Uchwałą nr I/59/87 Miejskiej Rady Narodowej w Bełchatowie z 10 czerwca 1987 r. w sprawie powołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie.  W wykonaniu Uchwały, Prezydent Miasta Bełchatowa wydał następujące Zarządzenia:

– Zarządzenie nr 8/88 Prezydenta Miasta Bełchatowa z 25 kwietnia 1988 r. w sprawie podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie, w wyniku którego utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na bazie Zakładu Gospodarki Cieplnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w skład którego włączony został Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

– Zarządzenie nr 13/88 Prezydenta Miasta Bełchatowa z 1 czerwca 1988 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie.

– Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa nr 16/88 z 29 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie.

1989

Uruchomienie ostatniego, siódmego kotła w Ciepłowni Miejskiej. Moc zainstalowana w źródle osiągnęła poziom 160 MWt. 

1991–1998

Lata 90. ubiegłego stulecia to czas przemian politycznych i ustrojowych. Zmiany te nie ominęły także bełchatowskiego MPEC-u.

Uchwała nr 30/IV/01 Rady Miejskiej w Bełchatowie z 18 marca 1991 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie.

Uchwała nr 33/IV/91 Rady Miejskiej Bełchatowa powołała do życia jednoosobową spółkę Rady Miejskiej pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Kwiatowej 6, a od grudnia 1996 r. przy ul. Wojska Polskiego 132.

Uchwała nr 91/VII/91 z 27 maja 1991 r. Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia aktu założycielskiego jednoosobowej Spółki Rady Miejskiej pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Akt Założycielski Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie z 29 maja1991 r. (Akt Notarialny Państwowe Biuro Notarialne w Bełchatowie Re. A nr 1004/91).

W okresie tym została wybudowana magistrala ciepłownicza o długości 12 km łącząca Elektrownię Bełchatów z miastem. Właścicielem obiektu została nowo powstała firma „Ciepłociąg” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

1998

Uruchomienie dodatkowego, oprócz Ciepłowni Miejskiej, źródła ciepła – spalarni odpadów medycznych spółki ECO-ABC.

Rok przełomowych zmian dla spółki. Jedną z nich było połączenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ze spółką “Ciepłociąg”. Drugą zmianą było przystąpienie do spółki kolejnego ważnego podmiotu – Przedsiębiorstwa Państwowego Elektrownia “Bełchatów”. W związku ze zmianami struktury właścicielskiej nastąpiło przekształcenie MPEC Sp. z o.o. w Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 132.

Uchwała nr 70/VI/98 z 18 czerwca 1998 r. Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie powołania wspólnie z Przedsiębiorstwem Państwowym Elektrownia „Bełchatów” Spółki z o.o. pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z  o.o. w Bełchatowie.

Akt Założycielski (Umowa Spółki z o.o.)  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie z 8 grudnia 1998 r.  (Akt Notarialny Repertorium A nr 5367/1998 Notariusz w Bełchatowie Danuta Lidia Bystrzycka).  Połączenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie z „Ciepłociąg” Sp. z o.o. w Bełchatowie poprzez zawiązanie nowej Spółki – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.

2001

Ciepłownia Miejska, pełniąca rolę źródła szczytowego, od kwietnia 2001 roku została wyłączona z systemu ciepłowniczego. Podstawowym źródłem ciepła dla miasta jest BOT Elektrownia Bełchatów SA, skąd ciepło przesyłane jest do przepompowni w mieście rurociągiem o długości 12 km.

2001–2005

W nowy XXI wiek Bełchatów wszedł z rozwijającym się w szybkim tempie budownictwem jednorodzinnym. W mieście powstają nowe osiedla domków jednorodzinnych. Aby zaspokoić oczekiwania społeczności lokalnej, spółka PEC rozpoczęła realizację programu uciepłownienia kolejnych obszarów miasta. Powstaje około 30 km nowych sieci ciepłowniczych i przyłączy na osiedlach: Olsztyńskie, Kolejowa, Słoneczne i Binków. Podstawowy zakres tych działań został zrealizowany w latach 2003–2005 przy wykorzystaniu środków pomocowych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Łodzi.

2006

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000. System objął działalność spółki w zakresie: “Przesyłu i dystrybucji ciepła oraz projektowania, wykonania, modernizacji i eksploatacji obiektów cieplnych”. Ustanowiona łącznie z wdrożeniem SZJ Polityka Jakości określa nadrzędny cel naszej działalności, jakim jest dążenie do spełnienia aktualnych i przyszłych oczekiwań Klientów w zakresie niezawodności dostawy ekologicznego ciepła. Zapewniając oczekiwany komfort naszym Klientom, zachowujemy najwyższe standardy jakościowe przy jak najniższych kosztach. Przekazanie Ciepłowni Miejskiej Gminie Miastu Bełchatów, a następnie rozbiórka budynku ciepłowni. Obecnie z całego budynku pozostał tylko okazały komin.

2007

Rozpoczęcie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), stanowiącego innowacyjne i nowoczesne narzędzie do kontroli i nadzoru całości zadań i prac, jakie wykonywane są przez PEC Sp. z o.o. Powstaje moduł ePEC (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), dzięki któremu Klienci firmy mają łatwy dostęp do informacji o płatnościach, fakturach itp. Wdrażanie ZSI zakończyło się w 2009 r.

2008

Przystąpienie do Programu Promocji Ciepła Systemowego.

2010–2011

Okres wytężonej pracy nad projektem spółki PEC pn. “Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, który jako jedyny w województwie łódzkim otrzymał unijne dofinansowanie.

2011–2016

Realizacja projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. W ramach projektu wykonano 38 zadań. Zmodernizowano 22,8 km sieci ciepłowniczej podziemnej, wymieniono izolację 3,5 km sieci napowietrznej. Zlikwidowano 20 węzłów grupowych, w miejsce których powstały 154 węzły indywidualne. Podpisano 23 umowy z głównymi wykonawcami.

2012

Rozbudowa i reorganizacja systemu telemetrii oraz systemu sterowania przepompownią. W dyspozytorni pojawiły się nowe stacje operatorskie wraz z oprogramowaniem.

2015

Wdrożono moduł korespondencji seryjnej oraz usługę e-Faktura. Od tego momentu nasi Klienci mogą otrzymywać faktury drogą elektroniczną.

2016

Dalszy rozwój ZSI. We współpracy z bankiem wprowadzono płatności na zasadzie poleceń zapłaty.
Spółka rozbudowuje także sieć ciepłowniczą na terenie miasta. Budowa ponad 3 km sieci ciepłowniczej w rejonach, gdzie dominującym źródłem ogrzewania był dotychczas węgiel. Tereny objęte inwestycjami to głównie zabudowa jednorodzinna. Powstała sieć została wybudowana w nowoczesnej technologii rur preizolowanych i wyposażona w system alarmowy umożliwiający szybkie wykrywanie i lokalizowanie awarii.

2017–2021

Realizacja kolejnego unijnego projektu pn. „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.