Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie otrzymało ok. 10 milionów zł na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. Umowa na jego realizację została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

W ramach projektu planowana jest przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Bełchatowie. Prace będą obejmować likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej, budowę i modernizację węzłów ciepłowniczych.

Więcej informacji na temat obecnie realizowanego projektu na naszej stronie POIiS 2014-20.

 

W latach 2011-2015 nasza spółka zrealizowała także projekt pn. „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie” w ramach POIiŚ 2007-2013, Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii.

Dzięki inwestycji stare sieci kanałowe zostały zastąpione nowoczesnymi sieciami preizolowanymi. Co najważniejsze, zlikwidowane zostały węzły grupowe w obszarach objętych projektem, a powstały węzły indywidualne do każdego z bloków i budynków.

Ważnym efektem realizacji przedsięwzięcia jest także poprawa wydajności energetycznej bełchatowskiego systemu ciepłowniczego poprzez zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie ryzyka powstawania awarii w kolejnych latach.

Więcej na temat zakończonego projektu na naszej stronie POIiS 2007-13