Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Taryfa dla ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła zawiera zbiór cen i stawek opłat za ciepło służących do rozliczeń dostawcy ciepła z klientem i jest ustalana przez przedsiębiorstwo ciepłownicze zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze jest zobowiązane do przedkładania taryfy dla ciepła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzania. Ceny oraz stawki opłat ujęte w taryfie są kalkulowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o koszty uzasadnione ponoszone przez przedsiębiorstwo. Koszty te są analizowane oraz weryfikowane przez Prezesa URE. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami przez Prezesa URE posiadają pełną moc prawną do ich stosowania.

Na podstawie cen i stawek określonych w Taryfie dla ciepła, spółka PEC ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom.

Składniki opłat za ciepło

 1. Opłata za zamówioną moc cieplną
 2. Opłata za energię cieplną
 3. Cena nośnika ciepła
 4. Opłata stała za usługi przesyłowe
 5. Opłata zmienna za usługi przesyłowe

Z uwagi na to, że Spółka PEC prowadzi działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła, a miejski system ciepłowniczy w Bełchatowie jest zasilany energią cieplną z PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów S.A., składniki opłat za ciepło z poz. 1–3, tj. opłata za moc zamówioną, energię cieplną oraz nośnik ciepła przenoszone są w niezmienionej wielkości z Taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Opłaty za usługi przesyłowe (poz. 4–5) ustala spółka PEC na podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła określonych w Taryfie dla ciepła dostawcy ciepła systemowego, czyli PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Aktualna Taryfa dla ciepła PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie

Cennik opłat za ciepło

Cennik opłat dla nieuprawnionych obowiązujący od 16.03.2024 r.

Opracowany na podstawie:

 • XX Taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów, zatwierdzonej  decyzją Prezesa URE z dnia 25.10.2023r. nr OŁO.4210.52.2023.BG
 • XX Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 31.01.2024 r. nr OŁO.4210.73.2023.PWa1

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty (netto):

1) rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 10.533,52 zł/MW, m-c

2) cena ciepła: 39,22 zł/GJ

3) cena nośnika ciepła: 11,70 zł/m3

oraz opłaty ustalone przez PEC Bełchatów w taryfie dla ciepła PEC (opłaty netto):

4) rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe

grupa B1: 4.973,46 zł/MW, m-c
grupa B3: 6.619,84 zł/MW, m-c
grupa C2: 8.939,16 zł/MW, m-c
grupa C4: 7.628,55 zł/MW, m-c

5) opłata zmienna za usługi przesyłowe

grupa B1: 29,55 zł/GJ
grupa B3: 34,14 zł/GJ
grupa C2: 38,80 zł/GJ
grupa C4: 36,48 zł/GJ

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Ceny i stawki opłat mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmiany przepisów Ustawy.

Cennik opłat za ciepło obowiązujący od 16.03.2024 r. stosowany w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 t.j. ze zm.). w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023r. Poz. 1772 ze zm.).

Opracowany zgodnie z art. 3a ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. na podstawie:

 • XX Taryfy dla ciepła PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.52.2023.BG z dnia 25.10.2023 r
 • XX Taryfy dla ciepła PEC Sp. z o.o.  zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr OŁO.4210.73.2023.PWa1 z dnia 31.01.2024 r  oraz
 • Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22.02.2023 r.

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty (netto):

1) rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 8.661,58 zł/MW, m-c

2) cena ciepła: 32,16 zł/GJ

3) cena nośnika ciepła: 9,59 zł/m3

oraz opłaty ustalone przez PEC Bełchatów w taryfie dla ciepła PEC (opłaty netto):

4) rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe

grupa B1: 3.725,19 zł/MW, m-c
grupa B3: 5.159,85 zł/MW, m-c
grupa C2: 7.270,77 zł/MW, m-c
grupa C4: 6.529,78 zł/MW, m-c

5) opłata zmienna za usługi przesyłowe

grupa B1: 29,55 zł/GJ
grupa B3: 34,14 zł/GJ
grupa C2: 38,80 zł/GJ
grupa C4: 36,48 zł/GJ

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Ceny i stawki opłat mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmiany przepisów Ustawy.

Charakterystyka grup taryfowych odbiorców

Grupa taryfowa B
Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów eksploatowanej przez dystrybutora ciepła do węzła cieplnego, przy czym:

B1 Węzeł cieplny należy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowany
B3 Węzeł cieplny należy do dystrybutora ciepła

Grupa taryfowa C
Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów eksploatowanej przez dystrybutora ciepła poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze za grupowym węzłem cieplnym, przy czym:

C2 Węzeł i instalacja odbiorcza należą do dystrybutora ciepła
C4 Węzeł należy do dystrybutora ciepła; instalacja odbiorcza należy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowana

Informacja dotycząca cen maksymalnych

w okresie od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.06.2024 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie, zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 t.j. z późn. zm.) informuje, iż od 23.01.2023 r. w rozliczeniach
z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy stosuje maksymalną cenę dostawy ciepła.

Od 16.03.2024 r. ustalone dla całego systemu ciepłowniczego średnioważone ceny dostawy ciepła
i jednostkowa wysokość wyrównania wynoszą:

 1. maksymalna cena dostawy ciepła: 90,58 zł/GJ (netto)
 2. cena wynikająca ze stosowania cen i stawek opłat wobec odbiorców, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy, ustalona zgodnie z art. 3a ust. 2 pkt 2 ustawy: 88,78 zł/GJ (netto)
 3. cena dostawy ciepła bez wyrównania: 100,88 zł/GJ (netto)
 4. jednostkowa wysokość wyrównania: 12,10 zł/GJ (netto)

Rozliczenie z klientem

Rozliczenie z klientem obejmuje sumę opłat stałych wg wielkości mocy zamówionej i zmiennych wg wskazań licznika ciepła oraz opłatę za nośnik ciepła, co na fakturze odzwierciedlają następujące pozycje:

 • Opłaty stałe – zależne od zapotrzebowania budynku na ciepło (mocy zamówionej):

opłata za moc zamówioną
 – opłata za przesył

Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zapotrzebowania budynku na ciepło, które jest związane m.in. ze stanem jego termoizolacji oraz przeznaczeniem obiektu. Opłaty stałe pokrywają koszty utrzymania instalacji i urządzeń służących do produkcji i przesyłu energii (ciepła).

 • Opłaty zmienne – związane z faktyczną ilością zużytej energii (ciepła):

– opłata za zużytą energię
– opłata za przesłaną energię

Opłaty zmienne są bezpośrednio zależne od ilości zużytej energii (ciepła) wykorzystywanej na potrzeby ogrzania budynku i pomieszczeń w nim zlokalizowanych oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej.

 • Opłata za nośnik ciepła (woda uzupełniająca w instalacjach odbiorczych)

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, PEC Bełchatów umożliwia Odbiorcom rozliczanie się z dostaw energii cieplnej na podstawie tzw. cen jednoczłonowych. Opłaty naliczane są od wielkości zużytej energii, a Odbiorca nie ponosi opłat stałych za przesył i za moc zamówioną.

Jeżeli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, to zapewne za ciepło na cele ogrzewania i ciepłej wody rozliczasz się ze swoim zarządcą budynku w comiesięcznych zaliczkach ujętych w czynszu. Jesteś zatem tzw. Konsumentem ciepła lub inaczej Odbiorcą końcowym. Klientem (zwanym też często Odbiorcą) ciepła systemowego jest zaś podmiot, np. spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa, który ma podpisaną z dostawcą, czyli PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie, Umowę sprzedaży ciepła. Dostawca dostarcza ciepło do określonych w Umowie obiektów i na podstawie odczytów liczników, rozlicza zużyte ciepło na danym budynku lub węźle.
Rozliczanie opłat na poszczególne lokale/mieszkania leży w gestii zarządcy lub właściciela budynku, a sposób przydzielenia kosztów na mieszkania określony jest zazwyczaj w regulaminie wspólnoty czy spółdzielni.