Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie już ponad 40 lat dostarcza ciepło mieszkańcom Bełchatowa. Przez ten okres firma przechodziła różnego rodzaju przemiany organizacyjne i technologiczne, które ostatecznie wykształciły obecną formę organizacyjno-prawną. Dzisiaj nasza firma jest w stanie zapewnić klientom wysoki poziom świadczonych usług, poparty nowoczesną technologią i doświadczeniem.


KALENDARIUM:

1976

Początek istnienia bełchatowskiego ciepłownictwa. Uruchomienie pierwszego kotła w Miejskiej Ciepłowni opalanej węglem kamiennym, wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie.

1988

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa nr 8/88 nastąpił podział PGKiM na:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie

1989

Uruchomienie ostatniego, siódmego kotła w Ciepłowni Miejskiej. Moc zainstalowana w źródle osiągnęła poziom 160 MWt.

1991-1996

Lata 90. ubiegłego stulecia to czas przemian politycznych i ustrojowych. Zmiany te nie ominęły także bełchatowskiego MPEC-u.

Uchwała nr 33/IV/91 Rady Miejskiej Bełchatowa powołała do życia jednoosobową spółkę Rady Miejskiej pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Kwiatowej 6, a od grudnia 1996 r. przy ul. Wojska Polskiego 132.

W okresie tym została wybudowana magistrala ciepłownicza o długości 12 km łącząca Elektrownię Bełchatów z miastem. Właścicielem obiektu została nowo powstała firma “Ciepłociąg” Sp. z o.o.

1998

Uruchomienie dodatkowego, oprócz Ciepłowni Miejskiej, źródła ciepła – spalarni odpadów medycznych spółki ECO-ABC.

1999

Rok przełomowych zmian dla spółki. Jedną z nich było połączenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ze spółką “Ciepłociąg”.

Drugą zmianą było przystąpienie do spółki kolejnego ważnego podmiotu – Przedsiębiorstwa Państwowego Elektrownia “Bełchatów”.

W związku ze zmianami struktury właścicielskiej nastąpiło przekształcenie MPEC Sp. z o.o. w Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 132.

2001

Ciepłownia Miejska, pełniąca rolę źródła szczytowego, od kwietnia 2001 roku została wyłączona z systemu ciepłowniczego. Podstawowym źródłem ciepła dla miasta jest BOT Elektrownia Bełchatów SA, skąd ciepło przesyłane jest do przepompowni w mieście rurociągiem o długości 12 km.

2001-2005

W nowy XXI wiek Bełchatów wszedł z rozwijającym się w szybkim tempie budownictwem jednorodzinnym. W mieście powstają nowe osiedla domków jednorodzinnych.

Aby zaspokoić oczekiwania społeczności lokalnej, spółka PEC rozpoczęła realizację programu uciepłowienia kolejnych obszarów miasta. Powstaje około 30 km nowych sieci ciepłowniczych i przyłączy na osiedlach: Olsztyńskie, Kolejowa, Słoneczne i Binków. Podstawowy zakres tych działań został zrealizowany w latach 2003-2005 przy wykorzystaniu środków pomocowych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Łodzi.

2006

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000. System objął działalność spółki w zakresie: “Przesyłu i dystrybucji ciepła oraz projektowania, wykonania, modernizacji i eksploatacji obiektów cieplnych”.
Ustanowiona łącznie z wdrożeniem SZJ Polityka Jakości określa nadrzędny cel naszej działalności, jakim jest dążenie do spełnienia aktualnych i przyszłych oczekiwań Klientów w zakresie niezawodności dostawy ekologicznego ciepła. Zapewniając oczekiwany komfort naszym Klientom, zachowujemy najwyższe standardy jakościowe przy jak najniższych kosztach.

  • Przekazanie Ciepłowni Miejskiej Gminie Miastu Bełchatów, a następnie rozbiórka budynku ciepłowni. Obecnie z całego budynku pozostał tylko okazały komin.

2007

Rozpoczęcie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), stanowiącego innowacyjne i nowoczesne narzędzie do kontroli i nadzoru całości zadań i prac, jakie wykonywane są przez PEC Sp. z o.o.

Powstaje moduł ePEC (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), dzięki któremu Klienci firmy mają łatwy dostęp do informacji o płatnościach, fakturach itp. Wdrażanie ZSI zakończyło się w 2009 r.

2008

Przystąpienie do Programu Promocji Ciepła Systemowego.

2010-2011

Okres wytężonej pracy nad projektem spółki PEC pn. “Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, który jako jedyny w województwie łódzkim otrzymał unijne dofinansowanie.

2011-2016

Realizacja projektu “Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. W ramach projektu wykonano 38 zadań. Zmodernizowano 22,8 km sieci ciepłowniczej podziemnej, wymieniono izolację 3,5 km sieci napowietrznej. Zlikwidowano 20 węzłów grupowych, w miejsce których powstały 154 węzły indywidualne. Podpisano 23 umowy z głównymi wykonawcami.

2012

Rozbudowa i reorganizacja systemu telemetrii oraz systemu sterowania przepompownią. W dyspozytorni pojawiły się nowe stacje operatorskie wraz z oprogramowaniem.

2015

Wdrożono moduł korespondencji seryjnej oraz usługę e-Faktura. Od tego momentu nasi Klienci mogą otrzymywać faktury drogą elektroniczną.

2016

Dalszy rozwój ZSI. We współpracy z bankiem wprowadzono płatności na zasadzie poleceń zapłaty.

Spółka rozbudowuje także sieć ciepłowniczą na terenie miasta. Budowa ponad 3 km sieci ciepłowniczej w rejonach, gdzie dominującym źródłem ogrzewania był dotychczas węgiel. Tereny objęte inwestycjami to głównie zabudowa jednorodzinna. Powstała sieć została wybudowana w nowoczesnej technologii rur preizolowanych i wyposażona w system alarmowy umożliwiający szybkie wykrywanie i lokalizowanie awarii.

2017

Realizacja kolejnego unijnego projektu pn. “Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

W ramach projektu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. planuje modernizację ponad 10 km sieci ciepłowniczej.