Ogłoszenie o przetargu (ZP/071/2018)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/071/2018).

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1. W ramach projektu, w miejsce 0,6 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN400 powstanie 0,6 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN400.

 

Ww. robota budowlana jest ujęta w pkt. 7 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, współfinansowanego w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Nr umowy: POIS.01.05.00-00-0047/16-00.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/