Uniważnienie przetargu nieograniczonego ZR/164/2013

Nr sprawy: ZR/164/2013

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający działając na podstawie §12 pkt. 12.2. „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie” z dnia 7.03.2011 r. ze zmianami - informuje, zgodnie z  §12 ust. 12.1. pkt. 2 i 4 „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie” z dnia 7.03.2011 r. ze zmianami, unieważnia się przetarg nieograniczony ZR/164/2013  na wykonanie PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD K-16/4 DO K-16/5 W BEŁCHATOWIE.

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż wcześniej przekazana informacja o braku dostawy ciepła, związana z planowanymi pracami remontowymi sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Pabianickiej w dniach 3-5.06.2013r., jest nieaktualna. Przyczyną jest zmiana terminu realizacji przebudowy drogi oraz sieci ciepłowniczej.

Ww. informacja dotyczy odbiorców ciepła z rejonu:

 

1. osiedla: Budowlanych i Łąkowa;

 

2. ulic: Mielczarskiego, Łąkowa, Mickiewicza (numery parzyste), Kręta 2, Kościuszki (numery nieparzyste), Rodziny Hellwigów, Pabianicka, Fabryczna, Bawełniana (oprócz Yavo i Bawełnianki), Sienkiewicza (do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego), 19-go Stycznia (numery parzyste) oraz Pl. Narutowicza (numery parzyste).

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 132

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w Bełchatowie, polegających na wymianie ciepłowniczych sieci kanałowych na sieci preizolowane. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD K-16/4 DO K-16/5 W BEŁCHATOWIE

 

Okres realizacji: od 20 maja 2013 r. do 28 czerwiec 2013r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do 10.05.2013 do godz. 09.00. Termin otwarcia ofert - dnia 10.05.2013 r. godz. 09.10 w siedzibie Zamawiającego, w sali 127.

 

UWAGA z dnia 9.05.2013:
Termin składania ofert został przesunięty na 15.05.2013 (szczegóły w Wyjaśnieniu nr 3). Ta oraz inne informacje są dostępne na stronie internetowej

http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/4990,4987/4987/art12679.html

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz materiały uzupełniające wraz z dokumentacją techniczną do pobrania ze strony internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl