Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Regulamin ePEC

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Regulamin

Przed rejestracją w systemie e-PEC należy uważnie przeczytać poniższy regulamin.

Rejestrując się Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie.

§1
Regulamin użytkowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-PEC przez Klientów PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie określa:

 1. Warunki rejestracji w systemie e-PEC.
 2. Zasady korzystania z systemu e-PEC.
 3. Zasady zabezpieczania przez PEC Sp. z o.o. informacji dotyczących Odbiorców.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Kliencie – rozumie się przez to organizację lub osobę, która otrzymuje usługę korzystania z systemu e-PEC,
 • Odbiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która ma zawartą Umowę Sprzedaży Ciepła,
 • Identyfikatorze – rozumie się przez to unikalny ciąg znaków jednoznacznie identyfikujących użytkownika w systemie informatycznym e-PEC,
 • Haśle – rozumie się przez to unikalny ciąg znanych wyłącznie użytkownikowi znaków, służący do jego autoryzacji w systemie,
 • Koncie Klienta – rozumie się przez to część systemu informatycznego udostępnianą w sposób autoryzowany wyłącznie jednemu, określonemu Klientowi,
 • Systemie informatycznym (systemie) – rozumie się przez to zbiór współdziałających ze sobą urządzeń, programów oraz procedur, przy pomocy których PEC Sp.z o.o. w Bełchatowie przyjmuje, przechowuje, przetwarza, ujawnia i chroni informacje gospodarcze

§3
1. Korzystanie z systemu e-PEC jest nieodpłatne.
2. Aktualizacja danych następuje nie rzadziej niż 1 raz na dobę. System udostępnia dane, które zostały zaksięgowane w systemie informatycznym przedsiębiorstwa.

§4
Użytkowanie systemu e-PEC jest możliwe po wykonaniu procesu rejestracji i otrzymaniu danych dostępowych (identyfikatora i hasła). Dane dostępowe wysyłane są przez PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie listem poleconym, niezwłocznie po pierwszym zarejestrowaniu Klienta do systemu e-PEC.

Proces rejestracji obejmuje:

 1. Zgłoszenie chęci korzystania z systemu e-PEC poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej PEC sp. z o.o. w Bełchatowie lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie PEC Sp. z o.o.
  Przy rejestracji w systemie e-PEC należy podać imię i nazwisko Odbiorcy, numer ostatniej faktury za energię cieplną oraz numer telefonu.
 2. Akceptację regulaminu korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-PEC

§5
Prawidłowo zarejestrowanemu Klientowi po zalogowaniu się do systemu e-PEC przysługują uprawnienia do:

 1. Przeglądania rozliczeń wcześniejszych,
 2. Sprawdzania salda,
 3. Otrzymania informacji na temat aktualnego zadłużenia,
 4. Przeglądania elektronicznych obrazów faktur umieszczonych w systemie e-PEC
 5. Innych funkcjonalności udostępnionych przez PEC Sp. z o.o.

§6

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z systemu e-PEC zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:
  – niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników systemu,
  – bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu.
 2. Klient zobowiązuje się do nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z systemu e-PEC (nie dotyczy Klientów świadczących usługi zarządzania lub administrowania zasobami mieszkaniowymi, którzy mogą udostępniać możliwość korzystania z systemu zarządom i pełnomocnikom wspólnot mieszkaniowych)

§7
PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Sposób, w jaki Klient korzysta z systemu e-PEC, ani za jakiekolwiek wynikające z tego skutki.
 2. Skutki wynikające z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią).
 3. Bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Klienta, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

§8
PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie przewiduje tymczasowe wstrzymanie dostępności do systemu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych.

§9
PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie jest administratorem danych osobowych Odbiorcy, stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usługi, o której mowa w tym dokumencie.
Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (IOD), znajdują się na stronie www.pec-belchatow.pl (Firma/Ochrona Danych Osobowych).

§10
W celu właściwego zarządzania zasadami zabezpieczania informacji o Klientach, PEC Sp. z o.o. opracował i wdrożył Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, zebraną w zbiorze procedur i instrukcji, których treść udostępniana jest do wglądu osobom upoważnionym do ich kontroli.
Udostępniane dane są chronione w pełni, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO).

§11

 1. Identyfikator i hasło przyporządkowane są tylko jednemu Klientowi.
 2. Identyfikator jest niepowtarzalny, niezmienny i przypisany Klientowi przez cały okres trwania umowy.
 3. Początkowe hasło jest przydzielane losowo przez PEC Sp. z o.o. i służy do pierwszego zalogowania do systemu. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się okresową zmianę hasła przez Klienta.
 4. Po pierwszym zalogowaniu Klient musi wprowadzić własne hasło dostępu. Zaleca się co najmniej 8 znaków (duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne).
 5. Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie trwania umowy.
 6. Hasło jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej, niedostępnej dla innych Klientów oraz pracowników PEC Sp. z o.o.

§12
PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie zastrzega sobie prawo, a Klient to prawo akceptuje, do natychmiastowego zablokowania dostępu do danych każdego Klienta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez niego regulaminu.

§13

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z użytkowania systemu e-PEC w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu. Po uzyskaniu informacji o rezygnacji z użytkowania systemu e-PEC, PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie usuwa przetwarzane dotychczas dane osobowe Klienta, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. PEC Sp. z o.o w Bełchatowie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Aktualna treść regulaminu udostępniana jest Klientom na stronie internetowej www.pec-belchatow.pl.

§14
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem e-PEC prosimy kierować na adres PEC Sp.z o.o. w Bełchatowie epec@pec-belchatow.pl. Udzielimy odpowiedzi na zgłoszone zapytania w terminie 14 dni od ich otrzymania.

§15

 1. Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych, w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, ze zmianami),
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez PEC Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną ustawa z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zmianami).