REGULAMIN USŁUGI E-FAKTURA
(wystawiania i przesyłania faktur oraz innej korespondencji w formie elektronicznej oraz powiadomień sms)
 

1. Podstawą prawną przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej jest art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 roku pozycja 1221).
2. PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie świadczy Usługę e-Faktura polegającą na przesyłaniu Odbiorcy:

  • faktur elektronicznych oraz innej korespondencji w formacie pliku elektronicznego PDF
  • powiadomień sms w formacie tekstu wiadomości elektronicznej SMS.

3. Do podglądu faktury i innej korespondencji przesłanej w formacie  pliku PDF służy na przykład bezpłatne oprogramowanie Adobe Acrobat Reader, które Odbiorca może pobrać i zainstalować we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne jest na stronie http://get.adobe.com/reader/
4. Do otrzymywania powiadomień sms Odbiorca musi być użytkownikiem sieci komórkowych w standardzie GSM oraz posiadać urządzenie odtwarzające przesyłane powiadomienia.
5. PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie działając zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści  oraz czytelność faktur oraz innej korespondencji.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 przesyłane są na adres mailowy i/lub numer telefonu Odbiorcy wskazany w oświadczeniu ze zgodą na przesyłanie faktur oraz innej korespondencji w formie elektronicznej oraz powiadomień sms. Formularz Zgody dostępny jest na stronie internetowej PEC (PEC/Obsługa Klienta/e-Faktura).
7. Zgoda na świadczenie Usługi e-Faktura jet jednoznaczna z rezygnacją Odbiorcy z otrzymywania faktur w formie papierowej.
8. W celu odwołania wyrażonej zgody Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia odwołania w formie pisemnej do PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie. Odwołanie jest skuteczne po upływie 14 dni od daty otrzymania.
9. Zgoda na korzystanie z Usługi e-Faktura wyrażona jest przez osobę do tego upoważnioną, stronę Umowy Sprzedaży Ciepła/Kompleksowej Umowy Sprzedaży Ciepła.
10. Za datę doręczenia faktury elektronicznej uważa się moment wysłania wiadomości mailowej  z załączoną fakturą (plik PDF) przez PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie.
11. Za datę doręczenia korespondencji lub powiadomienia sms uważa się moment ich wysłania przez PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie.
12.  Odbiorca zobowiązany jest do przechowywania przesłanych przez PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie dokumentów zgodnie z przepisami prawa.
13. Zmiany adresu e-mail, na który przesyłane są faktury i inna korespondencja i/lub numeru telefonu, na który przesyłane są powiadomienia sms, powinny być dokonane przez Odbiorcę w sposób pisemny (w formie podpisania nowego formularza Zgody).
14.  PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odbiorcy oraz za ich skutki, w tym za podanie przez Odbiorcę błędnego adresu e-mail, czy brak powiadomienia o zmianie adresu e-mail.
15.  PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Odbiorcy terminowe zapoznanie się z treścią powiadomienia.
16.  PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie jest administratorem danych osobowych Odbiorcy, stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych.  Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usługi, o której mowa w tym dokumencie.
Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (IOD), znajdują się na stronie www.pec-belchatow.pl (Firma/Ochrona Danych Osobowych).

17.  PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie www.pec-belchatow.pl.
18.  Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi e-Faktura należy przesyłać pisemnie na adres PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie. Reklamacje będą rozpatrywane przez PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie  w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
19.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie.
20.  PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie zastrzega sobie prawo do:

  • wysyłania incydentalnie faktur w formie papierowej w przypadkach awarii systemu w zakresie modułu korespondencji seryjnej funkcjonującej w PEC Sp. z o. o. oraz
  • decydowania o wysyłaniu Odbiorcy korespondencji w formie papierowej.
21.  Regulamin świadczenia Usługi e-Faktura obowiązuje od dnia 1.06.2015 r.