CO TO JEST PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE?

Przyłącze ciepłownicze to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Więcej informacji na temat systemu ciepłowniczego w Bełchatowie znajdziesz na naszej stronie System ciepłowniczy Bełchatowa.

JAKI JEST KOSZT PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ?

Opłata przyłączeniowa określona w taryfie dla ciepła wynosi:
– dla średnicy przyłącza 20-50 mm – 218,32 zł netto za metr bieżący przyłącza ciepłowniczego*
Rurociągów nie mierzy się oddzielnie. Długość przyłącza jest połową długości rurociągu zasilającego i powrotnego. Koszty budowy, tj, materiały, robocizna, projekt, opłaty administracyjne, usługi geodezyjne, koszty specyfikacji ponosi PEC Sp z o.o.

* Stawka opłat nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KTO JEST WŁAŚCICIELEM PRZYŁĄCZA?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, że jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. W przypadku sieci ciepłowniczych budowanych przed 2000 rokiem kwestie własności przyłączy należy ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.

CZY PEC JEST DOFINANSOWYWANY PRZEZ INNE INSTYTUCJE?

Środki finansowe na realizowane inwestycje pozyskujemy samodzielnie na ogólnie obowiązujących zasadach wynikających z programów pomocowych krajowych i europejskich.

Dowiedz się więcej na temat realizowanych przez nas projektów unijnych w sekcji Projekty unijne.

CO TO JEST WĘZEŁ CIEPLNY?

Węzeł cieplny to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów poprzez przepompownię PEC do przyłączonych budynków.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Węzły cieplne.

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE NA RZECZ PEC?

Przekazanie przyłącza nie wpływa na zmianę wysokości opłat za ciepło, a koszty usunięcia awarii ponosi PEC.

CO TO JEST 1 GJ?

1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh ( 0,2778 MWh ). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

KTO KONTROLUJE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE?

Przedsiębiorstwo o takim charakterze działalności jak PEC jest zobowiązane do przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła do zatwierdzenia. Taryfy opłat za ciepło, zanim wejdą w życie, są szczegółowo sprawdzane i analizowane  Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów oraz równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.

Więcej informacji o taryfie dla ciepła na naszej stronie Taryfa dla ciepła.

CO TO JEST ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA?

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej, tj. dla Bełchatowa -20oC, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
• pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, tj. +20oC
• utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, tj. +55oC
• prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
W zależności od temperatury na zewnątrz PEC dostarcza nośnik ciepła o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa/zmniejsza temperaturę nośnika.

DLACZEGO KAŻDY ODBIORCA MUSI ZAMAWIAĆ MOC CIEPLNĄ?

Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę narzuciło Prawo Energetyczne, wprowadzając nowe zasady rozliczeń za ciepło, w tym opłaty za zamówioną moc jako element rozliczenia.

Ważnym elementem jest określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej. Konsekwencją zbyt małej mocy zamówionej może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej. Należy pamiętać, że to niedogrzanie występuje nie tylko przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej, tj. dla Bełchatowa -20oC, ale również przy wyższych temperaturach, np. na początku sezonu grzewczego, gdy w nocy temperatura wynosi 0oC.

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE TELEFONICZNIE?

Wszelkie zmiany w Umowie  Sprzedaży Ciepła wymagają formy pisemnej, o czym stanowią zapisy Umowy. Podobnej formy wymaga zmiana mocy zamówionej – w tym celu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pisemny wniosek o zmianę mocy zamówionej.

JAK WYGLĄDA ROZLICZENIE W CZASIE LEGALIZACJI LICZNIKA?

Legalizacja polega na sprawdzeniu prawidłowości wskazań licznika ciepła, co wiąże się z koniecznością demontażu urządzenia. Zużycie ciepła w tym okresie jest naliczane w sposób zryczałtowany zgodnie z Umową Sprzedaży Ciepła i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki.

Sposób obliczenia ilości zużytego ciepła nie jest zwykłą średnią arytmetyczną zużyć z poprzednich okresów, bo uwzględnia także temperatury zewnętrzne panujące w okresie braku prawidłowego pomiaru. Podobny sposób ustalania wielkości zużytego ciepła stosowany jest w przypadku stwierdzenia uszkodzenia licznika.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY SEZON GRZEWCZY?

Sezon grzewczy rozpoczyna się i kończy w momencie zgłoszenia przez odbiorców lub administratorów  potrzeby włączenia/wyłączenia ogrzewania w budynkach.

Jeszcze kilka lat temu węzły ciepłownicze włączano jednocześnie w całym mieście w odgórnie ustalonym terminie. Obecnie termin rozpoczęcia ogrzewania mieszkań zależy od zarządców budynków. Gdy niska temperatura zewnętrzna utrzymuje się przez kilka dni lub lokatorzy zgłaszają potrzebę ogrzewania mieszkań, jest to sygnał dla zarządcy nieruchomości, że czas rozpocząć sezon grzewczy na osiedlach. Administratorzy przyjmują często umowne granice co do wysokości spadku dziennej i nocnej temperatury na zewnątrz, wpływającej na włączenie ogrzewania w budynkach.

Automatyka pogodowa, która funkcjonuje we wszystkich węzłach będących własnością PEC, włącza lub wyłącza węzeł w zależności od temperatury. Urządzenia te analizują potrzeby budynku w odniesieniu do warunków zewnętrznych. Automatyka jest szczególnie pomocna w okresach przejściowych; w przypadku nagłego ochłodzenia we wrześniu czy czerwcu, np. w nocy lub nad ranem,  uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu temperatury zewnętrznej, np. o godz. 10.00 rano ogrzewanie zostanie wyłączone. Minimalizuje to koszty ogrzewania budynku oraz pozwala na uzyskanie komfortu cieplnego w budynku przez cały rok, ponadto znacząco wpływa na stan techniczny budynku, a przede wszystkim zdrowie jego mieszkańców.  Utrzymanie odpowiedniej temperatury chroni przed niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji budynku grzybami na ścianach wewnętrznych oraz elewacjach. Dogrzane mieszkanie pozwala uniknąć przeziębień, na które jesteśmy szczególnie narażeni w tak zwanych okresach przejściowych, a więc wiosną i jesienią. Całoroczne ogrzewanie to również większe bezpieczeństwo. Dzięki automatycznej dostawie ciepła, nie ma konieczności inwestowania w dodatkowe rozwiązania grzewcze, takie jak grzejniki elektryczne.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO?

Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad korzystania z ciepła, aby czuć się komfortowo, a jednocześnie płacić mniejsze rachunki za ciepło.

Zachęcamy do wypróbowania naszego przepisu na CIEPŁO!

 • Nie zasłaniaj kaloryfera
  Odsłonięty kaloryfer zapewnia prawidłowe rozprzestrzenianie się ciepła w pomieszczeniu, dlatego unikaj zastawiania grzejników meblami i zasłaniania ich grubymi zasłonami.
 • Kontroluj temperaturę w pomieszczeniu
  Dopasuj temperaturę do swoich preferencji. Kaloryfer wyposażony jest  w tzw. termostat. Zaoszczędzisz i poczujesz się lepiej. Różne pomieszczenia, w zależności od przeznaczenia, potrzebują innych temperatur, aby dobrze Ci służyły. W sypialni możesz utrzymywać niższą temperaturę, nawet 18°C – większość z nas śpi wtedy lepiej (chyba, że masz małe dzieci, to podwyższ temperaturę o 2 stopnie). W pokoju dziennym wystarczy temperatura 20-21°C, a w łazience powinna być najwyższa – 24°C. Wychodząc z domu również zmniejszaj temperaturę. Pamiętaj jednak, żeby nie wyziębiać pomieszczeń całkowicie, ponieważ  ponowne nagrzanie ścian będzie kosztowało Cię więcej, niż utrzymanie stałej, optymalnej temperatury przez cały czas. Jeżeli nie chcesz cały czas myśleć o przykręcaniu i odkręcaniu tradycyjnych termostatów przygrzejnikowych, zainwestuj w inteligentne termostaty, gdzie łatwo zaprogramujesz oczekiwane temperatury o różnych porach dnia.
 • Wietrz intensywnie i krótko
  Wietrzenie pomieszczenia dobrze wpływa na samopoczucie oraz zapobiega powstawaniu zawilgoceń i pleśni. Pamiętaj, aby zakręcić kaloryfery zanim zaczniesz wpuszczać do domu świeże powietrze. Nie zapomnij też po 10–15 minutach zamknąć okien, aby uniknąć wyziębienia wietrzonego pokoju.
 • Unikaj suszenia odzieży na grzejnikach
  Czy zdarza Ci się suszyć ubrania na kaloryferze? Pamiętaj, że zwiększasz wówczas wskazania podzielnika ciepła o 10%, przez co narażasz się na większe rachunki.
 •  Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach wspólnych
  Oszczędzaj nie tylko w swoim mieszkaniu. Zwróć uwagę, czy w częściach wspólnych budynku drzwi i okna są dobrze zamknięte. Nieszczelności na klatce schodowej, w suszarniach i piwnicach powodują uciekanie ciepła z budynku oraz zwiększają jego pobór. Warto zainteresować się pomieszczeniami wspólnymi, ponieważ za ich ogrzanie płacą wszyscy lokatorzy. Dlatego PEC radzi: Zamykaj drzwi, zatrzymaj ciepło dla siebie.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę Racjonalne ogrzewanie.

JESTEM MIESZKAŃCEM ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Gdzie mam kierować swoje roszczenia?

Jeżeli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, to zapewne za ciepło na cele ogrzewania i ciepłej wody rozliczasz się ze swoim zarządcą budynku w comiesięcznych zaliczkach ujętych w czynszu. Jesteś zatem tzw. Konsumentem ciepła lub inaczej Odbiorcą końcowym. Klientem (zwanym też często Odbiorcą) ciepła systemowego jest zaś podmiot, np. Spółdzielnia czy Wspólnota Mieszkaniowa, który ma podpisaną z dostawcą „Umowę sprzedaży ciepła”.

Dostawca, czyli przedsiębiorstwo ciepłownicze, dostarcza ciepło do określonych w Umowie obiektów i na podstawie odczytów liczników, rozlicza zużyte ciepło na danym budynku lub węźle. 

Rozliczanie opłat na poszczególne lokale/mieszkania leży w gestii zarządcy lub właściciela budynku, a sposób przydzielenia kosztów na mieszkania określony jest zazwyczaj w regulaminie wspólnoty czy spółdzielni. 

Dlatego, aby poprawić zaistniałą sytuację, prosimy o kontakt ze swoim zarządcą budynku w celu wyjaśnienia nieprawidłowości lub sprawdzenia stanu instalacji wewnętrznej. Jeśli problem będzie wymagał naszej interwencji, wspólnie dołożymy wszelkich starań, żeby szybko przywrócić oczekiwany komfort.

SKĄD POCHODZI CIEPŁO DOSTARCZANE PRZEZ PEC?

Obecnie podstawowym źródłem ciepła dla miasta jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  Oddział Elektrownia Bełchatów, skąd ciepło przesyłane jest do przepompowni w mieście rurociągiem o długości 12,04 km. Od września 1998 r. uruchomiono drugie źródło ciepła – spalarnię odpadów medycznych spółki ECO-ABC. Pozyskanie ciepła z tego źródła ma charakter marginalny.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Źródło ciepła.

ILE CIEPŁA ROCZNIE SPRZEDAJE PEC?

W ciągu roku PEC Sp. z o.o. sprzedaje około 1 mln GJ ciepła. Uzależnione to jest od liczby odbiorców przyłączonych do sieci cieplnej (w ost. 3 latach przyłączono około 200 odbiorców indywidualnych) oraz od warunków atmosferycznych (np. mierzonych za pomocą wskaźnika stopniodni, tj. iloczynu liczby dni grzewczych i różnicy pomiędzy średnią temperaturą zewnętrzną a średnią temperaturą ogrzewanego pomieszczenia).

JAKIE USŁUGI WYKONUJE PEC?

Spółka wykonuje następujące zadania:
• dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej zakupionej w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów,
• eksploatacja sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych,
• eksploatacja węzłów cieplnych realizowana na zlecenie odbiorców,
• usługi w zakresie projektowania sieci i węzłów cieplnych,
• usługi w zakresie budowy sieci i węzłów cieplnych.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie w sekcji Obsługa Klienta/ Usługi dodatkowe.

CZY KAŻDY MOŻE OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIA ENERGETYCZNE?

Urządzenia energetyczne o mocy powyżej 50 kW może obsługiwać osoba posiadająca uprawnienia energetyczne. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa.

JAKĄ DŁUGOŚĆ MA MIEJSKA SIEĆ CIEPŁOWNICZA?

Całkowita długość sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez PEC Bełchatów wynosi ponad 158 km (sieć wysokich parametrów, magistrala, sieć niskich parametrów), w tym ok. 100 km wykonane jest w technologii rur preizolowanych. Pozostała sieć wykonana jest w tradycyjnej technologii kanałowej. Stan techniczny sieci jest bardzo zróżnicowany ze względu na stosowane technologie wykonania, jak i różny okres eksploatacji.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie System ciepłowniczy Bełchatowa.

CZY DO ZASILANIA SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYKORZYSTYWANE JEST CIEPŁO ODPADOWE?

Do zasilania sieci ciepłowniczej nie wykorzystuje się ciepła odpadowego, tj. ciepła ulatniającego się wraz z parą wodną z chłodni kominowych, lecz ciepło pochodzące z obiegu ciepłowniczego uzyskiwane z upustów turbin, a do jego wytworzenia konieczne jest spalanie dodatkowego węgla niezależnie od produkcji energii elektrycznej.