Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z dostarczanego przez nas ciepła systemowego, nie musisz przejmować się formalnościami związanymi z wykonaniem przyłącza, węzła oraz odbiorami technicznymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych odbiorców ciepła, staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum zarówno wymogi finansowe, formalno-prawne, jak również zaangażowanie naszych odbiorców w procedurę związaną z przyłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

O przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna użytkująca dany obiekt na podstawie posiadanego tytułu prawnego. Może to być zarówno właściciel obiektu, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Każdy potencjalny odbiorca ciepła chcący uzyskać wstępne informacje dotyczące możliwości i warunków przyłączenia swojego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, powinien zwrócić się w tym celu do

Działu Nadzoru i Inwestycji
ul. Wojska Polskiego 132
tel. +48 44 633 33 36 wew. 285-286

lub złożyć w Sekretariacie naszego przedsiębiorstwa Zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (lub Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) dostępne w sekcji Do pobrania.

PORADNIK KROK PO KROKU

Jeśli zdecydowałeś się na korzystanie z ciepła systemowego, dokonałeś dobrego wyboru!
Teraz pozostało jedynie 7 kroków, aby zostać odbiorcą tego nowoczesnego, bezpiecznego, komfortowego i ekologicznego ciepła.

1. Złóż zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Pracownicy Działu Nadzoru i Inwestycji przeprowadzą wstępną analizę możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Informacje te mają wpływ na podejmowane decyzje o kierunkach rozwoju oraz tempie rozbudowy sieci ciepłowniczej w określonych rejonach miasta Bełchatowa.

2. Złóż wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Złożenie formalnego wniosku o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej oprócz tego, że rozpoczyna oficjalną procedurę w tym zakresie, dostarcza równocześnie naszemu przedsiębiorstwu cennych informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w określonym rejonie miasta.

3. Po przeanalizowaniu możliwości, terminów oraz technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej, PEC określa warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz sporządza dokumentację projektową oraz projekty umów (Umowa tzw. BS o udostępnienie nieruchomości w celu sporządzenia dokumentacji projektowej i budowy oraz Umowa o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej), które są następnie przedstawiane potencjalnemu Odbiorcy ciepła do akceptacji.

4. Po uzgodnieniu warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, PEC zawiera z Odbiorcą umowę przyłączeniową, określającą szczegółowo warunki, na jakich dany obiekt zostanie przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, m.in. termin realizacji przyłączenia, stawki opłat za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz inne elementy wynikające z Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późn. zm.

5. Następnie PEC przystępuje do uzgodnienia i sporządzenia dokumentacji technicznej, występuje do odpowiednich instytucji o wydanie pozwolenia na budowę, po czym rozpoczyna realizację inwestycji na zasadach i w terminach zawartych w obowiązującej umowie przyłączeniowej. Po wykonaniu inwestycji, następuje jej końcowy odbiór, oraz przekazanie do eksploatacji.

6. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia dostarczania ciepła do obiektu Odbiorcy jest wyposażenie obiektu w węzeł cieplny. Na wniosek Odbiorcy, PEC Bełchatów zapewnia również usługę wykonania i montażu węzła cieplnego.

7. Dostarczanie ciepła do obiektu rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem Umowy sprzedaży ciepła określającej szczegółowo warunki oraz zasady dostarczania ciepła do obiektu.

Po zawarciu umowy sprzedaży ciepła oraz wykonaniu instalacji odbiorczej w obiekcie, następuje włączenie dostarczania ciepła, oplombowanie licznika ciepła, oraz przyjęcie układu pomiarowego do rozliczeń.

Wszelkie odbiory techniczne związane z budową przyłącza oraz węzła wykonują bezpłatnie pracownicy PEC.