Taryfa dla ciepła zawiera zbiór cen i stawek opłat za ciepło służących do rozliczeń dostawcy ciepła z klientem i jest ustalana przez przedsiębiorstwo ciepłownicze zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Przedsiębiorstwo o takim charakterze działalności jak PEC, jest zobowiązane do przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzania. Ceny oraz stawki opłat ujęte w taryfie są kalkulowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późniejszymi zmianami) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o koszty uzasadnione, ponoszone przez przedsiębiorstwo. Koszty te są analizowane oraz weryfikowane przez Prezesa URE. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami przez Prezesa URE posiadają pełną moc prawną do ich stosowania.
W związku z podjętą decyzją o rezygnacji z wytwarzania energii cieplnej w Ciepłowni Miejskiej, Spółka prowadzi działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji oraz obrotu ciepłem. Podstawowym źródłem ciepła jest PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów i dlatego składniki opłat za ciepło: opłata za moc zamówioną, energię cieplną oraz nośnik ciepła są w niezmienionej wielkości przenoszone z Taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów.

 

WSTĘP

Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania i została opracowana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

– ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami),
– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92), zwanego dalej rozporządzeniem systemowym,
– rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym.

 

CZĘŚĆ 1

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

1. Dystrybutor ciepła – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie.

2. Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z dystrybutorem ciepła.

3. Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek.

4. Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

5. Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

6. Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

7. Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

8. Zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

9. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.

10. Grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

11. Zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymogami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

12. Wytwórcy ciepła – PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów i ECO – ABC Sp. z o.o.

 

CZĘŚĆ 2

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Dystrybutor ciepła prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, która obejmuje przesyłanie i dystrybucję ciepła w postaci wody gorącej za pośrednictwem własnych sieci ciepłowniczych, przy czym ciepło kupowane jest od wytwórców ciepła.
Dystrybutor ciepła prowadzi działalność na podstawie koncesji z dnia 12 listopada 1998 roku wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na :
• na przesyłanie i dystrybucję ciepła (decyzja PCC/587/172/U/OT-4/98/MM ze zmianą na podstawie decyzji PCC/587/S/172/U/3/99, PCC/587A/172/W/3/2001/ASA i decyzji PCC/587-ZTO/172/W/OŁO/2007/DS) i decyzji OŁO.4110.31.2018.MRo
• na obrót ciepłem (decyzja OCC/155/172/U/OT-4/98/MM ze zmianą na podstawie decyzji OCC/155A/172/U/3/99, decyzji OCC/155/S/172/U/3/99 i decyzji OCC/155-ZTO/172/W/OŁO/2007/DS) i decyzji OŁO.4110.30.2018.MRo

 

CZĘŚĆ 3

Podział odbiorców na grupy

Dystrybutor ciepła, stosownie do przepisów § 10 rozporządzenia taryfowego ustalił następujące grupy taryfowe odbiorców ciepła. Kwalifikacji do grup taryfowych dokonuje się dla obiektów odbiorcy:

Grupa B – Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów eksploatowanej przez dystrybutora ciepła do węzła cieplnego, przy czym:
grupa B1 – węzeł cieplny należy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowany,
grupa B3 – węzeł cieplny należy do dystrybutora ciepła.

Grupa C – Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów eksploatowanej przez dystrybutora ciepła poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze za grupowym węzłem cieplnym, przy czym:
grupa C2 – węzeł i instalacja odbiorcza należą do dystrybutora ciepła,
grupa C4 – węzeł należy do dystrybutora ciepła; instalacja odbiorcza należy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowana.

 

CZĘŚĆ 4
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Stawki opłat za usługi przesyłowe podane są w wielkościach netto bez uwzględniania podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
4.1. Stawki opłat za usługi przesyłowe

Grupa
odbiorców
Jednostki miary Stawki opłaty netto
Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe
B1 zł/MW/rok
zł/MW/m-c
8 624,52
718,71
B3 zł/MW/rok
zł/MW/m-c
11 465,96
955,50
C2 zł/MW/rok
zł/MW/m-c
13 915,06
1 159,59
C4 zł/MW/rok
zł/MW/m-c
13 240,85
1 103,40
Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
B1 zł/GJ 20,73
B3 zł/GJ 23,65
C2 zł/GJ 27,40
C4 zł/GJ 25,31

Stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Średnica przyłącza Stawka opłaty za przyłączenie do sieci netto
[zł/mb przyłącza]
od 20 do 50 mm 218,32

Stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

4.3. Ceny ustalone przez inne przedsiębiorstwa energetyczne.

Dla wszystkich grup taryfowych oprócz stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie będą stosowane ceny wytwórców ciepła jak niżej:
• cena za zamówioną moc cieplną ustalona w taryfie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów -wyrażona w [zł/MW/m-c],
• cena ciepła ustalona w taryfie PGE Elektrownia Bełchatów S.A. i przez ECO-ABC według algorytmu:
CC = 0,9372 × CCE + 0,0628 × CCECO,

w którym poszczególne symbole oznaczają:
CC – cena za dostarczone ciepło w [zł/GJ],
CCE – cena ciepła zakupionego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w [zł/GJ],
CCECO – cena ciepła zakupionego w ECO- ABC w [zł/GJ],

• cena nośnika ciepła, dostarczonego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia jego ubytków w tych instalacjach – w [zł/m³ nośnika ciepła] określona w taryfie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

 

CZĘŚĆ 5

Zasady ustalania cen i stawek opłat

5.1 Ceny i stawki opłat określone w części 4 niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i art. 45 ustawy oraz rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.
5.2. Zasady rozliczeń za przyłączenie do sieci:
5.2.1. Opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej pobierana jest jednorazowo. Dystrybutor ciepła na wniosek przyłączanego podmiotu może tę opłatę rozłożyć na raty. Warunki pobierania opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej w ratach, w tym pokrywania związanych z tym kosztów, określa umowa o przyłączenie do sieci.
5.2.2. Dla potrzeb określenia długości przyłącza ustala się, iż początkiem przyłącza jest miejsce połączenia przyłącza z istniejącym ciepłociągiem zasilającym (w osi ciepłociągu zasilającego), a końcem jest miejsce montażu głównych zaworów odcinających.

 

CZĘŚĆ 6

Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.
Ponadto w przypadkach:
a) niedotrzymania przez dystrybutora ciepła standardów jakościowych obsługi odbiorców,
b) niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
c) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
d) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
e) nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, a następnie zapisy umowy.
6.2. Przy ustalaniu opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny netto wytwórców ciepła i stawki opłat netto zawarte w niniejszej taryfie. W odniesieniu do cen i stawek opłat podatek VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

CZĘŚĆ 7
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Dystrybutor ciepła będzie informować odbiorców o wprowadzeniu zmian cen i stawek opłat w formie pisemnego powiadomienia. Zawiadomienie odbiorców nastąpi, co najmniej na 14 dni przed datą wprowadzenia nowych cen i stawek opłat.