PROJEKT C

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie otrzymało ponad 7 milionów zł na realizację projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”. Umowa na jego realizację została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  23 października 2018 roku  podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
W ramach projektu planowana jest przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Bełchatowie. Prace będą obejmować likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej, budowę i modernizację węzłów ciepłowniczych.

Koszt całkowity projektu: 10 589 070 zł brutto
Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności : 7 059 380,00 zł
Wysokość wkładu własnego: 3 529 690,00 zł
Lokalizacja projektu: Projekt realizowany będzie na terenie miasta Bełchatów, w powiecie bełchatowskim, w województwie łódzkim.

Cele projektu:

 • Zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania infrastruktury przesyłu ciepła
  W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się straty ciepła na przesyle nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej. Wykonanie odcinków sieci objętych projektem w technologii rur preizolowanych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich indywidualnymi pozwoli na zmniejszenie strat ciepła o 21 184,22 GJ/rok;
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  Zmniejszenie strat przy przesyle ciepła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania PEC w Bełchatowie na energię cieplną kupowaną w Elektrowni Bełchatów. Ta z kolei będzie mogła ograniczyć ilość spalanego paliwa z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zmniejszenie energochłonności sieci ciepłowniczej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a w szczególności stanu powietrza atmosferycznego. Szacowana wartość unikniętej emisji CO2 w wyniku realizacji inwestycji wyniesie 1 465,95 Mg/rok, natomiast redukcja emisji pyłów wyniesie 0,06 Mg/rok.
 • Poprawa funkcjonowania oraz efektywności sieci cieplnej poprzez zmniejszoną liczbę awarii
  Obecnie sieć objęta projektem wykonana jest w technologii tradycyjnej (kanałowej) – wysoce awaryjnej. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, a tym samym ograniczenie liczby awarii i związanych z nimi kosztów.

Zadania przedsięwzięcia:

 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od K-16/II do budynków os. Budowlanych 1, 2, 6-9
 • Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – odcinek od IIIS20 do WS-3
 • Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – odcinki na wysokich podporach od IIS12 do IIIS20
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-33/1 do budynków ul. Norwida 2, Norwida 4, Gombrowicza 10, os. Przytorze w Bełchatowie
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego do budynków os. Dolnośląskie 219-221 w Bełchatowie
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego 223 do budynków os. Dolnośląskie 222-224 w Bełchatowie
 • Likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi. Gombrowicza 10, Norwida 2, Dolnośląskie 219-224

Zakres rzeczowy projektu:

 • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 3,651 km
 • Liczba wybudowanych węzłów ciepłowniczych – 6
 • Liczba zmodernizowanych węzłów ciepłowniczych – 2
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 20 972,37 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 465,95 Mg CO2/rok
 • Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych – 0,06 Mg/rok

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 31.12.2022 roku.

PROJEKT D

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie otrzymało kolejne dofinansowanie na realizację projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap D. Umowa na jego realizację została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 13 sierpnia 2020 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

W ramach projektu planowana jest przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Bełchatowie. Prace będą obejmować likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej, budowę i modernizację węzłów ciepłowniczych

Koszt całkowity projektu: 6 027 000,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności : 4 145 400,00 zł

Wysokość wkładu własnego: 1 127 000 zł

Lokalizacja projektu: Projekt realizowany będzie na terenie miasta Bełchatów, w powiecie bełchatowskim, w województwie łódzkim.

Realizacja projektu wiązać się będzie z osiągnięciem poniższych celów:

 • Zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania infrastruktury przesyłu ciepła. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się straty ciepła na przesyle nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej. Wykonanie odcinków sieci objętych projektem w technologii rur preizolowanych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich indywidualnymi co pozwoli na zmniejszenie strat ciepła o 12 587,75 GJ/rok;

 • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

  Zmniejszenie strat przy przesyle ciepła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania PEC w Bełchatowie na energię cieplną kupowaną w Elektrowni Bełchatów. Ta z kolei będzie mogła ograniczyć ilość spalanego paliwa, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zmniejszenie energochłonności sieci ciepłowniczej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a w szczególności stanu powietrza atmosferycznego. Szacowana wartość unikniętej emisji CO2 w wyniku realizacji inwestycji wyniesie 879,87 Mg/rok, natomiast redukcja emisji pyłów wyniesie 0,0331 Mg/rok.

 • Poprawa funkcjonowania oraz efektywności sieci cieplnej poprzez zmniejszoną liczbę awarii. Aktualnie, sieć objęta projektem wykonana jest w technologii tradycyjnej (kanałowej) – wysoce awaryjnej. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, a tym samym ograniczenie liczby awarii i związanych z nimi kosztów.

Zadania przedsięwzięcia:

 1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji węzła grupowego – os. Czapliniecka bl. 1-4.

 2. Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – 4 szt

 3. Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – wybrane odcinki od IIIS-2 do IIIP-84.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 1,683 km

 • Liczba wybudowanych węzłów ciepłowniczych – 3

 • Liczba zmodernizowanych węzłów ciepłowniczych – 1

 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 12 587,75 GJ/rok

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 579,87Mg CO2/rok

 • Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych – 0,0331 Mg/rok

Planowany termin zakończenia projektu do 31.12.2021 roku.