Projekt

Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów

Realizacja projektu obejmuje przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Bełchatowie, w tym likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej, budowę i modernizację węzłów ciepłowniczych.

Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu została podpisana 23 października 2018 r.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie

Koszty

Wartość projektu: 12 499 191,06 PLN (brutto)
Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności: 7 059 380,00 zł
Wysokość wkładu własnego: 3 529 690,00 zł

Lokalizacja

Bełchatów

Cele

 • Zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania infrastruktury przesyłu ciepła
 • Zmniejszenie strat ciepła na przesyle nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej. Wykonanie odcinków sieci objętych projektem w technologii rur preizolowanych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich indywidualnymi pozwoli na zmniejszenie strat ciepła o 21 184,22 GJ/rok;
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • Zmniejszenie zapotrzebowania PEC w Bełchatowie na energię cieplną kupowaną w Elektrowni Bełchatów. Ta z kolei będzie mogła ograniczyć ilość spalanego paliwa z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zmniejszenie energochłonności sieci ciepłowniczej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a w szczególności stanu powietrza atmosferycznego. Szacowana wartość unikniętej emisji CO2 w wyniku realizacji inwestycji wyniesie 1 465,95 Mg/rok, natomiast redukcja emisji pyłów wyniesie 0,06 Mg/rok.
 • Poprawa funkcjonowania oraz efektywności sieci cieplnej poprzez zmniejszoną liczbę awarii Obecnie sieć objęta projektem wykonana jest w technologii tradycyjnej (kanałowej) – wysoce awaryjnej. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, a tym samym ograniczenie liczby awarii i związanych z nimi kosztów.

Zadania

 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od K-16/II do budynków os. Budowlanych 1, 2, 6-9
 • Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – odcinek od IIIS20 do WS-3
 • Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – odcinki na wysokich podporach od IIS12 do IIIS20
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-33/1 do budynków ul. Norwida 2, Norwida 4, Gombrowicza 10, os. Przytorze w Bełchatowie
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego do budynków os. Dolnośląskie 219-221 w Bełchatowie
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego 223 do budynków os. Dolnośląskie 222-224 w Bełchatowie
 • Likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi. Gombrowicza 10, Norwida 2, Dolnośląskie 219-224

Zakres rzeczowy

 • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 3,69 km
 • Liczba wybudowanych węzłów ciepłowniczych – 6
 • Liczba zmodernizowanych węzłów ciepłowniczych – 2
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 21 088,38 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 465,95 Mg CO2/rok
 • Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych – 0,06 Mg/rok