Projekt

Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie
Projekt obejmuje likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej oraz budowę i modernizację węzłów ciepłowniczych. 

Umowa na realizację projektu została podpisana 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie

Koszty

Koszt całkowity projektu: 16 646 262,81zł brutto
Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności: 10 150 160,00 zł
Wysokość wkładu własnego: 3 383 387,00 zł

Lokalizacja

Bełchatów

Cele

 • Zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania infrastruktury przesyłu ciepła. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się straty ciepła na przesyle nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej. Wykonanie odcinków sieci objętych projektem w technologii rur preizolowanych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich indywidualnymi pozwoli na zmniejszenie strat ciepła o 19 271,64 GJ/rok;
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zmniejszenie strat przy przesyle ciepła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania PEC w Bełchatowie na energię cieplną kupowaną w El. Bełchatów. Ta z kolei będzie mogła ograniczyć ilość spalanego paliwa, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zmniejszenie energochłonności sieci ciepłowniczej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a w szczególności stanu powietrza atmosferycznego. Szacowana wartość unikniętej emisji CO2 w wyniku realizacji inwestycji wyniesie 1 333,60 Mg/rok, natomiast redukcja emisji pyłów wyniesie 0,0501 Mg/rok.
 • Poprawa funkcjonowania oraz efektywności sieci cieplnej poprzez zmniejszoną liczbę awarii. Aktualnie, sieć objęta projektem wykonana jest w technologii tradycyjnej (kanałowej) – wysoce awaryjnej. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, a tym samym ograniczenie liczby awarii i związanych z nimi kosztów.

Zadania

 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej. W ramach projektu, w miejsce 2,05 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN80-DN25 powstanie 2,05 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN100-DN20
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza. W ramach projektu, w miejsce 2,55 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN125-DN20 powstanie 2,55 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN125-DN25
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-16/1 do ul. Mielczarskiego 2-50 (nr parzyste) oraz Budowlanych 3, 4, 5, 10, 11, 12. W ramach projektu, w miejsce 0,95 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN100-DN25 oraz 0,1 km sieci kanałowej niskich parametrów o średnicy DN65-DN50 powstanie 1,15 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN100-DN25
 • Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-15/B do budynków nr 1, 3, 5 i 7 przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. W ramach projektu, w miejsce 0,4 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN125-DN40 powstanie 0,4 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN100-DN32
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studni K-15/B/A do budynku nr 19b przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. W ramach projektu, w miejsce 0,15 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN50 powstanie 0,15 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN50
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15/A/III do budynków węzłów grupowych przy ul. Bema i Sikorskiego w Bełchatowie. W ramach projektu, w miejsce 0,3 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN100-DN25 powstanie 0,3 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN100-25
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1. W ramach projektu, w miejsce 0,6 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN400 powstanie 0,6 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN400
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych – os. Dolnośląskie od K-35 do bl. 333. W ramach projektu, w miejsce 0,85 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN250-DN50 oraz 0,65 km sieci kanałowej niskich parametrów o średnicy DN65-DN50 powstanie 1,4 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN250-DN32
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych – os. Dolnośląskie od K-35 do bl. 138-149 oraz do bl. 334-340. W ramach projektu, w miejsce 0,6 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN200-DN50 oraz 0,7 km sieci kanałowej niskich parametrów o średnicy DN100-DN50 powstanie 1,5 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN200-DN32
 • Modernizacja sieci napowietrznej w celu zmniejszenia strat przesyłu ciepła – etap Grocholice. W ramach projektu wymieniona zostanie izolacja na odcinku 0,4 km sieci napowietrznej.
 • Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi. Rok 2017 (3 węzły), rok 2018 (4 węzły), rok 2019 (19 węzłów), rok 2020 (30 węzłów).

Zakres rzeczowy

 • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 10,5 km
 • Liczba wybudowanych węzłów ciepłowniczych – 35
 • Liczba zmodernizowanych węzłów ciepłowniczych – 21
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 19 078,92 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 333,6 Mg CO2/rok
 • Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych – 0,0501 Mg/rok
 • Planowany termin zakończenia projektu – do 31.12.2022 r.