Projekt

Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

Projekt został zrealizowany w ramach POIiŚ 2007-2013, Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii.

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie

Koszty

Koszt całkowity: 39 762 463 PLN
Wartość dofinansowania: 23 883 299 PLN

Zadania

Pierwotnie Projekt zakładał 25 zadań. W trakcie jego realizacji, na skutek oszczędności oraz zwiększenia dofinansowania, jego zakres zwiększył się o 13 zadań i finalnie obejmował 38 zadań. Przed złożeniem wniosku zrealizowano 2 zadania w roku 2008 i 3 w roku 2010

  • w roku 2011 – 5 zadań o wartości 3,9 mln PLN 
  • w roku 2012 – 3 zadania o wartości 6,6 mln PLN
  • w roku 2013 – 6 zadań o wartości 7,9 mln PLN
  • w roku 2014 – 9 zadań o wartości 4,7 mln PLN 
  • w roku 2015 – 9 zadań o wartości 4,5 mln PLN 

Wykonane prace

  • zmodernizowano sieć podziemną DN 350 – DN 20 eksploatowaną od 25 do 35 lat: 22,8 km,
  • wymieniono izolację na 4 odcinkach sieci napowietrznej o łącznej długości 3,5 km,
  • zlikwidowano 20 węzłów grupowych, w ramach których powstały 154 węzły indywidualne,
  • przebudowano 6 węzłów grupowych w budynkach użyteczności publicznej

Dzięki inwestycji istniejące stare sieci kanałowe zostały zastąpione nowoczesnymi sieciami preizolowanymi. Zlikwidowane zostały także węzły grupowe będące na terenie tych obszarów, a powstały węzły indywidualne do każdego z bloków i budynków.

Ważnym efektem realizacji przedsięwzięcia jest także poprawa wydajności energetycznej bełchatowskiego systemu ciepłowniczego poprzez zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie ryzyka powstawania awarii w kolejnych latach.