Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/079/2020).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi: os. Dolnośląskie 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 (14 węzłów).

W/w robota budowlana jest ujęta w pkt. 11 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” – nr umowy: POIS.01.05.00-00-0047/16.

W/w Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/