Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/080/2020).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia:

Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – odcinek od IIIS20 do WS-3.

W/w robota budowlana jest ujęta w pkt. 2 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów”, współfinansowanego w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. – Nr umowy: POIS.01.05.00-00-0006/18.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/