Przetarg nieograniczony na projekt, wykonanie i dostawę węzłów cieplnych (ZP/081/2020).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia:

Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – 4 szt. os. Czaplinieckie bl.1-4 w Bełchatowie – projekt, wykonanie i dostawa węzłów cieplnych.

Ww. zadanie (nie dotyczy zakresu wykonania dokumentacji projektowej) jest ujęte w pkt. 3 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap D”, współfinansowanego w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Nr umowy: POIS.01.05.00-00-0021/19.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/