Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/082/2020).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji węzła grupowego – os. Czaplinieckie bl. 1-4 w Bełchatowie.

Ww. robota budowlana jest ujęta w pkt. 1 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap D” – nr umowy: POIS.01.05.00-00-0021/19. W/w Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/