Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/083/2020).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia:

Remont izolacji napowietrznej:
Zadanie 1: Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – odcinki na wysokich podporach od IIS12 do IIIS20,
Zadanie 2: Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – wybrane odcinki od III-2 do IIIP-84.

Ww. roboty budowlane są ujęte odpowiednio dla: Zadania 1 – w pkt.3 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” – nr umowy: POIS.01.05.00-00-0006/18; Zadania 2 – w pkt. 2 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap D” – nr umowy: POIS.01.05.00-00-0021/19 . W/w Projekty współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/