Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą” lub „pzp”]. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej:

Zadanie 1:
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza w Bełchatowie. W ramach projektu, w miejsce sieci kanałowej wysokich parametrów powstanie ok. 2,1 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN125-DN25.

Zadanie 2:
2a – Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od K-16/II do budynków os. Budowlanych 1, 2, 6-9 w Bełchatowie. W ramach projektu powstanie 0,66 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN125-DN25.
2b – Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego 223 do budynków os. Dolnośląskie 222-224 w Bełchatowie. W ramach projektu powstanie 0,16 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN65-DN40.

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172343-2022:TEXT:PL:HTML
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2022/S 065-172343
Numer referencyjny ZP-084-2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38f39c85-4c19-4a13-acb6-cb7e83c1ee77

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38f39c85-4c19-4a13-acb6-cb7e83c1ee77