PEŁNOMOCNIK DS. SZJ

Ewa Siewiera

Kontakt:
+48 44 633 33 36 w. 330
e-mail: e.siewiera@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9000 lub innymi normami przyjętymi w Spółce.
 2. Zapewnianie szerzenia świadomości w Spółce odnośnie wymagań klienta i Systemu Zarządzania Jakością.
 3. Planowanie i realizacja prac w zakresie utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.
 4. Planowanie i realizacja przeglądów zarządzania.
 5. Ocena i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
 6. Planowanie, przygotowanie i nadzorowanie przebiegu audytów wewnętrznych.
 7. Współpraca z liderami procesów oraz liderami dokumentów systemowych.
 8. Nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością i zapewnienie dostępu do niej wszystkim pracownikom Spółki.
 9. Nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
 10. Planowanie i organizacja szkoleń związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością.
 11. Utrzymywanie kontaktu z jednostką certyfkacyjną.
 12. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących Systemu zarządzania Jakością.
 13. Reprezentowanie spółki na zewnątrz w sprawach dotyczących systemu jakości.
 14. Koordynacja działań w zakresie systemu jakości.

BIURO ZARZĄDU

Kierownik Paweł Błaźniak

Kontakt:
(44) 633 33 36 w. 120
e-mail: prawnik@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Obsługa prawna.
 2. Sprawy pracownicze.
 3. Szkolenia, dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji pracowników.
 4. Sprawy płacowe.
 5. Organizacja Zarządzania.
 6. Systemy Jakości.
 7. Kontrola wewnętrzna.
 8. Obsługa informatyczna.

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Kierownik Ewa Siewiera

Kontakt:
(44) 633 33 36, w. 330
e-mail: sprzedaz@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

I. OBSŁUGA KLIENTA

 1. Zawieranie umów o dostawę ciepła oraz ich aktualizacja.
 2. Sporządzanie porozumień, aneksów do umów o dostawę ciepła oraz umów na konserwację i eksploatację węzła.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji oraz nadzór nad ich realizacją.
 4. Prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji z klientami.
 5. Udzielanie informacji klientom oraz współpraca z innymi komórkami Spółki w zakresie obsługi klienta.
 6. Koordynacja prac i informowanie klientów o zmianach cen.

II. ODCZYTY URZĄDZEŃ

 1. Odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.
 2. Koordynacja i nadzór prawidłowości odczytów oraz analiza zużyć.
 3. Analiza, sprawdzanie i zlecanie wymiany lub ekspertyzy liczników ciepła.
 4. Ewidencja, nadzór, montaż ,wymiana i sprawdzanie modułów radiowych.
 5. Nadzór nad zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych.
 6. Nadzór i ewidencja plomb.

III. NALICZANIE OPŁAT ZA CIEPŁO, WYSTAWIANIA FAKTUR ZA CIEPŁO I INNE USŁUGI

 1. Naliczanie opłat za ciepło i wystawianie faktur odbiorcom indywidualnym i podmiotom prawnym.
 2. Wystawianie faktur za inne usługi świadczone przez Spółkę w zakresie wynikającym z wewnętrznych regulacji Spółki.
 3. Analiza zużyć ciepła oraz prawidłowości wystawionych faktur.
 4. Naliczanie i prowadzenie ewidencji bonifikat.
 5. Sporządzanie zestawień oraz rejestrów sprzedaży.

IV. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 1. Analiza i monitoring kont rozrachunkowych odbiorców.
 2. Prowadzenie ewidencji dłużników.
 3. Sporządzanie dokumentów windykacyjnych .
 4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej sprawy kierowanej na drogę postępowania sądowego.

 V. KONTROLA ZEWNĘTRZNA

 1. Monitoring odbiorców w terenie.
 2. Typowanie obiektów do kontroli.
 3. Udział w kontrolach zewnętrznych na podstawie upoważnień.

SAMODZIELNY PRACOWNIK DS. BHP

Krzysztof Czajkowski

Kontakt: (44) 633 33 36 w. 130
e-mail: bhp@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Ochrona przeciwpożarowa
 3. Obrona cywilna w Spółce.