Miejska sieć ciepłownicza rozpoczyna się od pierwszych zasuw za kolektorem mieszającym, gdzie dwoma rurociągami DN 500 i DN 600 dostarczany jest czynnik grzewczy do sieci rozdzielczej i dalej do węzłów.

Podstawowy podział sieci eksploatowanej przez PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie:

 • układ PGE GiEK S.A. Oddział  Elektrownia Bełchatów (Rogowiec) – PEC (miasto Bełchatów) – napowietrzna magistrala ciepłownicza 2 x DN 700, długość całkowita – 12 040 mb (własność PEC – 11 668 mb);
 • układ miejski – sieć wysokich parametrów – zakres średnic od DN 600 do DN 20, długość całkowita sieci – ok. 138 400 mb; w tym:
  – sieci preizolowane DN 500 – DN 20, długość całkowita ok. 99 900 mb
  – sieci kanałowe DN 500 – DN 20, długość całkowita ok. 36 800 mb
  – sieci napowietrzne DN 600 – DN 200, długość całkowita ok. 1 700 mb
 • układ miejski – sieć niskich parametrów – długość całkowita sieci – ok. 8 300 mb;
 • układ miejski – komory i studzienki sieciowe na sieci kanałowej – 149 szt.

Na sieci preizolowanej funkcjonują studzienki ciepłownicze. Zamontowana w nich armatura odcinająca (zasuwy, przepustnice, zawory) pozwala na skuteczne zamykanie i odwadnianie niewielkich odcinków sieci, a co za tym idzie – minimalizację czasu usuwania awarii, wykonywania remontów lub nowych podłączeń do sieci.

Całkowita długość sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez PEC Bełchatów wynosi ponad 158 km (sieć wysokich parametrów, magistrala, sieć niskich parametrów). Całkowita pojemność sieci wysokich parametrów wynosi ok. 13 445 m(z magistralą).

Przesył ciepła do odbiorców odbywa się dwoma magistralami:

 • magistralą „Północ” 2 x Ø 500 zasilającą odbiorców w zachodniej i północno-zachodniej części miasta,
 • magistralą „Wschód” 2 x Ø 600 zasilającą osiedle Binków, centralną część miasta oraz docelowo odbiorców zlokalizowanych w północnej i północno-wschodniej części miasta.

 

*Dane aktualne na 31.12.2017 r.