Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) [zwanej dalej także „ustawą” lub „pzp”]. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej:

Zadanie 1:
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej w Bełchatowie. W ramach projektu, w miejsce 2,05 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN80-DN25 powstanie 2,05 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN100-DN20.

Zadanie 2:
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-33/1 do budynków ul. Norwida 2, Norwida 4, Gombrowicza 10, os. Przytorze w Bełchatowie. (W ramach projektu powstanie 0,4 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN125-DN50)

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Roboty budowlane – 52271-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2023/S 020-052271
Nr referencyjny ZP-086-2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7fc045ac-6c94-11ed-abdb-a69c1593877c

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7fc045ac-6c94-11ed-abdb-a69c1593877c