PEC Bełchatów przygotowuje się do przewidzianych na 2021 rok prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych na bełchatowskich osiedlach. Wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła.

Aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie realizuje szereg działań inwestycyjnych związanych z wymianą i przebudową sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych, a także wymianą izolacji sieci napowietrznej. Inwestycje te mają na celu zwiększenie efektywności bełchatowskiego systemu ciepłowniczego. Ich realizacja pozwoli na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, co ograniczy straty ciepła, liczbę awarii i związane z nimi koszty. Możliwe będzie również bardziej precyzyjne dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.

W sierpniu 2020 r. Zarząd spółki PEC w Bełchatowie podpisał umowę na realizację kolejnego Projektu, który obejmuje wymianę izolacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym kolejnych odcinków magistrali sieci napowietrznej oraz modernizację sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego na jednym
z bełchatowskich osiedli. Wartość projektu to prawie 11 mln złotych.

To kolejne zadania objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, na które PEC Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie na poziomie 85 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach otrzymanego dofinansowania w 2021 roku wykonane będą:

  • modernizacja sieci ciepłowniczej na os. Czapliniecka bl. 1–4 (dł. około 300 m) wraz z likwidacją węzła grupowego, który zostanie zastąpiony czterema węzłami indywidualnymi – prace budowlane wykonywane będą w czerwcu
  • wymiana  izolacji magistrali ciepłowniczej biegnącej wzdłuż drogi na Rogowiec na odcinku ok. 2,5 km – prace budowlane wykonywane będą w okresie kwiecień – wrzesień

Ponadto, w ramach środków własnych, spółka planuje wykonać modernizację sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dzikiej, Sarniej, Zajęczej. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od skompletowania niezbędnej dokumentacji projektowej. Prace budowlane planowane są na okres sierpień – wrzesień.