Projekt

Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap D

Projekt obejmuje likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej, budowę oraz modernizację węzłów ciepłowniczych .

Umowa na realizację projektu została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 13 sierpnia 2020 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie

Koszty

Wartość projektu: 6 073 207,41 PLN (brutto)
Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności: 4 145 400,00 zł
Wysokość wkładu własnego: 1 127 000 zł

Lokalizacja

Bełchatów

Cele

 • Zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania infrastruktury przesyłu ciepła. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się straty ciepła na przesyle nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej. Wykonanie odcinków sieci objętych projektem w technologii rur preizolowanych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich indywidualnymi co pozwoli na zmniejszenie strat ciepła o 12 587,75 GJ/rok;
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 • Zmniejszenie zapotrzebowania PEC w Bełchatowie na energię cieplną kupowaną w Elektrowni Bełchatów. Ta z kolei będzie mogła ograniczyć ilość spalanego paliwa, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zmniejszenie energochłonności sieci ciepłowniczej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a w szczególności stanu powietrza atmosferycznego. Szacowana wartość unikniętej emisji CO2 w wyniku realizacji inwestycji wyniesie 879,87 Mg/rok, natomiast redukcja emisji pyłów wyniesie 0,0331 Mg/rok.
 • Poprawa funkcjonowania oraz efektywności sieci cieplnej poprzez zmniejszoną liczbę awarii. Aktualnie, sieć objęta projektem wykonana jest w technologii tradycyjnej (kanałowej) – wysoce awaryjnej. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, a tym samym ograniczenie liczby awarii i związanych z nimi kosztów.

Zadania

 • Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji węzła grupowego – os. Czapliniecka bl. 1-4. 
 • Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – 4 szt
 • Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – wybrane odcinki od IIIS-2 do IIIP-84.

Zakres rzeczowy

 • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 1,68 km
 • Liczba wybudowanych węzłów ciepłowniczych – 3
 • Liczba zmodernizowanych węzłów ciepłowniczych – 1
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 12 587,75 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 579,87Mg CO2/rok
 • Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych – 0,0331 Mg/rok