Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą” lub „pzp”]. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:
Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – os. Dolnośląskie 222, 223, 224 w Bełchatowie

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181395-2022:TEXT:PL:HTML
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2022/S 068-181395
Nr referencyjny ZP-085-2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d26292b-a1ec-46be-aa5e-913571b6b668

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d26292b-a1ec-46be-aa5e-913571b6b668