Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

FAQ

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Pytasz – odpowiadamy

Najczęściej zadawane pytania

Przyłącze ciepłownicze to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Opłata przyłączeniowa określona w taryfie dla ciepła wynosi:

– dla średnicy przyłącza 20-50 mm – 338,67 zł netto za metr bieżący przyłącza ciepłowniczego*

Rurociągów nie mierzy się oddzielnie. Długość przyłącza jest połową długości rurociągu zasilającego i powrotnego. Koszty budowy, tj. materiały, robocizna, projekt, opłaty administracyjne, usługi geodezyjne, koszty specyfikacji ponosi spółka PEC.

* Stawka opłat nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest spółka PEC. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, że jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. W przypadku sieci ciepłowniczych budowanych przed 2000 rokiem kwestie własności przyłączy należy ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.

Środki finansowe na realizowane inwestycje pozyskujemy samodzielnie na ogólnie obowiązujących zasadach wynikających z programów pomocowych krajowych i europejskich.

Dowiedz się więcej na temat realizowanych przez nas projektów unijnych w sekcji Projekty unijne.

Węzeł cieplny to zespół urządzeń, których zadaniem jest przekazywanie ciepła z wody krążącej w miejskiej sieci ciepłowniczej do wewnętrznej instalacji grzewczej budynku – w celu podgrzania wody znajdującej się w instalacji w budynku i dostosowania jej parametrów do potrzeb Odbiorcy. Ciepła woda z węzła cieplnego wykorzystywana jest zarówno do ogrzewania budynku, jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów poprzez przepompownię PEC do przyłączonych budynków.

Przekazanie przyłącza nie wpływa na zmianę wysokości opłat za ciepło, a koszty usunięcia awarii ponosi spółka PEC.

1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh (0,2778 MWh). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze jest zobowiązane do przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła do zatwierdzenia. Taryfy opłat za ciepło, zanim wejdą w życie, są szczegółowo sprawdzane i analizowane. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów oraz równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.

Więcej informacji o taryfie dla ciepła w strefie Taryfa dla ciepła

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej, tj. dla Bełchatowa -20 st. C, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, tj. +20 st. C
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, tj. +55 st. C
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

W zależności od temperatury na zewnątrz, PEC dostarcza nośnik ciepła o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa/zmniejsza temperaturę nośnika.

Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę narzuciło Prawo Energetyczne, wprowadzając nowe zasady rozliczeń za ciepło, w tym opłaty za zamówioną moc jako element rozliczenia. Ważnym elementem jest określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej. Konsekwencją zbyt małej mocy zamówionej może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej. Należy pamiętać, że to niedogrzanie występuje nie tylko przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej, tj. dla Bełchatowa -20 st. C, ale również przy wyższych temperaturach, np. na początku sezonu grzewczego, gdy w nocy temperatura wynosi 0 st. C.

Wszelkie zmiany w Umowie Sprzedaży Ciepła wymagają formy pisemnej, o czym stanowią zapisy Umowy. Podobnej formy wymaga zmiana mocy zamówionej – w tym celu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pisemny wniosek o zmianę mocy zamówionej.

Legalizacja polega na sprawdzeniu prawidłowości wskazań licznika ciepła, co wiąże się z koniecznością demontażu urządzenia. Zużycie ciepła w tym okresie jest naliczane w sposób zryczałtowany zgodnie z Umową Sprzedaży Ciepła i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki.

Sposób obliczenia ilości zużytego ciepła nie jest zwykłą średnią arytmetyczną zużyć z poprzednich okresów, bo uwzględnia także temperatury zewnętrzne panujące w okresie braku prawidłowego pomiaru. Podobny sposób ustalania wielkości zużytego ciepła stosowany jest w przypadku stwierdzenia uszkodzenia licznika.

Sezon grzewczy rozpoczyna się i kończy w momencie zgłoszenia przez odbiorców lub administratorów potrzeby włączenia/wyłączenia ogrzewania w budynkach.

Decyzję o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje odbiorca posiadający umowę kompleksową dostarczania ciepła tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel obiektu lub wskazany przez niego zarządca bądź administrator.

Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych potrzebę włączenia ogrzewania zgłaszają do swoich zarządców lub administratorów.

Służby eksploatacyjne PEC pozostają w ciągłej gotowości. Nie ma obecnie sezonowości dostawy – ciepło na cele centralnego ogrzewania może być dostarczane do budynków przez 12 miesięcy w roku, jeśli życzy sobie tego nasz Klient. Węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje dostawę ciepła do aktualnych warunków pogodowych. Nie ma więc problemu z przegrzewaniem mieszkań – są one ogrzewane jedynie w chłodne dni (poniżej 12 st. C).

Jeszcze kilka lat temu węzły ciepłownicze włączano jednocześnie w całym mieście w odgórnie ustalonym terminie. Obecnie termin rozpoczęcia ogrzewania mieszkań zależy od zarządców budynków. Gdy niska temperatura zewnętrzna utrzymuje się przez kilka dni lub lokatorzy zgłaszają potrzebę ogrzewania mieszkań, jest to sygnał dla zarządcy nieruchomości, że czas rozpocząć sezon grzewczy na osiedlach. Administratorzy przyjmują często umowne granice co do wysokości spadku dziennej i nocnej temperatury na zewnątrz, wpływającej na włączenie ogrzewania w budynkach.

Automatyka pogodowa, która funkcjonuje we wszystkich węzłach będących własnością PEC, włącza lub wyłącza węzeł w zależności od temperatury. Urządzenia te analizują potrzeby budynku w odniesieniu do warunków zewnętrznych. Automatyka jest szczególnie pomocna w okresach przejściowych; w przypadku nagłego ochłodzenia we wrześniu czy czerwcu, np. w nocy lub nad ranem, uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu temperatury zewnętrznej, np. o godz. 10.00 rano ogrzewanie zostanie wyłączone. Minimalizuje to koszty ogrzewania budynku oraz pozwala na uzyskanie komfortu cieplnego w budynku przez cały rok, ponadto znacząco wpływa na stan techniczny budynku, a przede wszystkim zdrowie jego mieszkańców. Utrzymanie odpowiedniej temperatury chroni przed niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji budynku grzybami na ścianach wewnętrznych oraz elewacjach. Dogrzane mieszkanie pozwala uniknąć przeziębień, na które jesteśmy szczególnie narażeni w tak zwanych okresach przejściowych, a więc wiosną i jesienią. Całoroczne ogrzewanie to również większe bezpieczeństwo. Dzięki automatycznej dostawie ciepła, nie ma konieczności inwestowania w dodatkowe rozwiązania grzewcze, takie jak grzejniki elektryczne.

Wyłączasz światło, gdy wychodzisz z pokoju i zakręcasz kurek, gdy nie korzystasz z wody? To dość oczywiste zachowania w mieszkaniu. Trudniej jest być oszczędnym, gdy chodzi o ciepło. Ciepła przecież nie widać, łatwo więc niechcący korzystać z niego nieroztropnie. W efekcie, jak pokazują badania, żyjemy w przegrzanych pomieszczeniach. Marnujemy nie tylko ciepło i pieniądze, ale też zasoby naturalne. Możemy to łatwo zmienić.

Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad korzystania z ciepła, aby czuć się komfortowo, a jednocześnie płacić mniejsze rachunki za ciepło. Zachęcamy do wypróbowania prostych sposobów na efektywne korzystanie z ciepła. Ogrzewaj mądrze.

Jeżeli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, to zapewne za ciepło na cele ogrzewania i ciepłej wody rozliczasz się ze swoim zarządcą budynku w comiesięcznych zaliczkach ujętych w czynszu. Jesteś zatem tzw. Konsumentem ciepła lub inaczej Odbiorcą końcowym. Klientem (zwanym też często Odbiorcą) ciepła systemowego jest zaś podmiot, np. Spółdzielnia czy Wspólnota Mieszkaniowa, który ma podpisaną z dostawcą Umowę sprzedaży ciepła. Dostawca, czyli przedsiębiorstwo ciepłownicze, dostarcza ciepło do określonych w Umowie obiektów i na podstawie odczytów liczników, rozlicza zużyte ciepło na danym budynku lub węźle.

Rozliczanie opłat na poszczególne lokale/mieszkania leży w gestii zarządcy lub właściciela budynku, a sposób przydzielenia kosztów na mieszkania określony jest zazwyczaj w regulaminie wspólnoty czy spółdzielni.

Dlatego, aby poprawić zaistniałą sytuację, prosimy o kontakt ze swoim zarządcą budynku w celu wyjaśnienia nieprawidłowości lub sprawdzenia stanu instalacji wewnętrznej. Jeśli problem będzie wymagał naszej interwencji, wspólnie dołożymy wszelkich starań, żeby szybko przywrócić oczekiwany komfort.

Obecnie podstawowym źródłem ciepła dla miasta jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, skąd ciepło przesyłane jest do przepompowni w mieście rurociągiem o długości 12,04 km. Od września 1998 r. uruchomiono drugie źródło ciepła – spalarnię odpadów medycznych spółki ECO-ABC. Pozyskanie ciepła z tego źródła ma charakter marginalny.

W ciągu roku PEC Sp. z o.o. sprzedaje około 900 tys. GJ ciepła. Uzależnione to jest od liczby odbiorców przyłączonych do sieci cieplnej oraz od warunków atmosferycznych (np. mierzonych za pomocą wskaźnika stopniodni, tj. iloczynu liczby dni grzewczych i różnicy pomiędzy średnią temperaturą zewnętrzną a średnią temperaturą ogrzewanego pomieszczenia).

Spółka wykonuje następujące zadania:

  • dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej zakupionej w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów,
  • eksploatacja sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych,
  • eksploatacja węzłów cieplnych realizowana na zlecenie odbiorców,
  • usługi w zakresie projektowania sieci i węzłów cieplnych,
  • usługi w zakresie budowy sieci i węzłów cieplnych.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie w sekcji Usługi dodatkowe.

Urządzenia energetyczne o mocy powyżej 50 kW może obsługiwać osoba posiadająca uprawnienia energetyczne. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Całkowita długość sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez PEC Bełchatów wynosi ponad 164 km* (sieć wysokich parametrów, magistrala, sieć niskich parametrów), w tym ok. 100 km wykonane jest w technologii rur preizolowanych. Pozostała sieć wykonana jest w tradycyjnej technologii kanałowej. Stan techniczny sieci jest bardzo zróżnicowany ze względu na stosowane technologie wykonania, jak i różny okres eksploatacji.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji System ciepłowniczy Bełchatowa.

*Stan na dzień 30.09.2020 r.

Do zasilania sieci ciepłowniczej nie wykorzystuje się ciepła odpadowego, tj. ciepła ulatniającego się wraz z parą wodną z chłodni kominowych, lecz ciepło pochodzące z obiegu ciepłowniczego uzyskiwane z upustów turbin, a do jego wytworzenia konieczne jest spalanie dodatkowego węgla niezależnie od produkcji energii elektrycznej.

Produkcja ciepła w kogeneracji, czyli jednocześnie z produkcją energii elektrycznej w jednym wyspecjalizowanym miejscu, zamiast produkcji ciepła i prądu w dwóch cyklach produkcyjnych, pozwala zwiększyć stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie. Tym samym efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest o wiele wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach kondensacyjnych i ciepła w kotłowniach. Zmniejszając zużycie paliwa, zmniejszamy również emisję szkodliwych substancji do środowiska, głównie dwutlenku węgla, dzięki czemu powietrze w mieście jest czystsze. Wysokie normy związane z produkcją i dostawą ciepła sprawiają, że ogrzewanie ciepłem systemowym jest także przyjazne dla środowiska naturalnego.